Täysistunnon pöytäkirja 76/2003 vp

PTK 76/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

76. PERJANTAINA 10. LOKAKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Jari Leppä /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.10. edustajat

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.10. edustaja

 • Pertti Salovaara /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.10. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Reijo Paajanen /kok
 • Jutta Urpilainen /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 87—98/2003 vp, joista hallituksen esitys n:o 89 on esitys vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valtuuskunnan jäseneksi ja varajäseneksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituiksi ovat ehdokaslistan mukaisesti tulleet Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi ed. Satu Taiveaho ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Jutta Urpilainen.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 80/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto on ehdottanut, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon istunnossa.

PTK 73/1/2003

Keskustelussa on ed. Päivi Räsänen ed. Risto Kuisman kannattamana vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta ehdottanut, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Puhemiesneuvosto on eilen pitämässään kokouksessa tarkistanut aikaisempaa kantaansa ja ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Kun puhemiesneuvoston tarkistettu ehdotus on sama kuin ed. Päivi Räsäsen ehdotus, puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttäneen yksimielisesti.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys laiksi valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 §:n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen yhteistoteutuksesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​