Täysistunnon pöytäkirja 79/2014 vp

PTK 79/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

79. TORSTAINA 11. SYYSKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.01—18.01) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.01—19.44).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 32 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok (e)
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Pauli Kiuru /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Petteri Orpo /kok
 • Tom Packalén /ps (s)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Pekka Ravi /kok (e)
 • Simo Rundgren /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Janne Sankelo /kok
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kari Uotila /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Ben Zyskowicz /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Pauli Kiuru /kok (16.16)
 • Raija Vahasalo /kok (16.18)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (16.21)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille.

Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Edelleen pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla P-painiketta.

Välikysymyksen esittäminen

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tuomo Puumala ja 46 muuta edustajaa ovat 10.9.2014 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen eriarvoistumisesta ja pienituloisten toimeentulosta (VK 5/2014 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle Tuomo Puumalalle välikysymyksen esittämistä varten.

Tuomo Puumala /kesk:

Herra puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Viime aikojen uutiset talouden huonontuvasta kehityksestä, pahenevan työttömyyden uhasta ja yhä useamman suomalaisen toimeentulo-ongelmista pysäyttävät.

Työttömyys koskettaa suoraan tai perheenjäsenen kautta jo miljoonaa suomalaista. Köyhyys on ainakin väliaikaisesti todellisuutta noin 800 000 ihmiselle. Pitkäaikaisesta huono-osaisuudesta kärsii noin 100 000. Entistä useampi työssä käyväkin tulee taloudellisesti vain hädin tuskin toimeen. Leipäjonot kasvavat.

Huolestuttavaa on lasten ja nuorten jakautuminen entistä jyrkemmin hyvin- ja pahoinvoiviin. Lastensuojelutoimenpiteiden kohteena on jopa 87 000 lasta. Osa nuorista saa töitä heti valmistumisen jälkeen, osa ei millään saa opiskelu- tai työpaikkaa. Jos Suomen suuntaa ei saada muuttumaan, seuraukset voivat olla vielä 1990-luvun lamaakin vakavampia.

Pääministeri Stubbin hallituksen ensimmäinen ja vaalikauden viimeinen budjetti ei tuonut ratkaisuja Suomen eikä suomalaisten ongelmiin. Päinvastoin. Työttömyys kasvaa. Isot päätökset siirrettiin seuraavalle hallitukselle.

Paras tae ehyelle yhteiskunnalle on, että saadaan nopeasti lisää työpaikkoja. Työllistäminen on tehokkainta köyhyyden torjuntaa. Hallitus on epäonnistunut työllisyyspolitiikassa. Tarvitaan rohkeita ratkaisuja, jotta pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden paheneminen saadaan pysäytettyä.

Hallituksen päättämät leikkaukset ja veronkorotukset kohdistuvat pienituloisiin, perheellisiin ja tavallisiin työssäkäyviin. Pienituloiset tarvitsevat eniten myös päiväkoti-, koulu-, terveys- ja muita kuntien palveluja, joista leikataan ensi vuonna. Säästöjä ja toiminnan tehostamista tarvitaan, mutta päätökset on etenkin tiukkoina aikoina tehtävä oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi.

Valtion ensi vuoden budjetissa eivät toteudu valtiovarainministeri Rinteen lupaukset työllistävämmästä ja oikeudenmukaisemmasta politiikasta. Monen on esimerkiksi vaikea ymmärtää sitä, että lapsilisistä ylipäätään leikataan. Vielä vaikeampi on ymmärtää, että leikkausta jälkikäteen paikataan keinotekoisin ja monimutkaisin verojärjestelyin, jotka eivät edes helpota lapsilisiä eniten tarvitsevien tilannetta. Lapsilisäleikkauksen ja verovähennyksen yhtälössä on vain häviäjiä ja suuria häviäjiä. Lapsilisien leikkaaminen on hallitukselta arvovalinta, jota on mahdotonta hyväksyä.

Kaikista heikoimmassa asemassa olevien takuueläkkeeseen luvattiin korotus, mutta sitä ei kuitenkaan tullut. Hallitus petti lupauksen. Hallituksen päättämän eläkevähennyksen ulkopuolelle jää noin 100 000 pienimpien eläkkeiden saajaa.

Koulutuksesta leikataan yhteensä noin puolitoista miljardia euroa. Uudet leikkaukset lisäävät ongelmia. Nuorten mahdollisuudet koulutukseen ja sitä kautta ammattiin ovat yhä enemmän postinumerosta kiinni. Etenkin toisen asteen koulutuksesta eli lukioista ja ammattikouluista leikkaaminen on vaarassa syrjäyttää lisää nuoria. Eriarvoistuminen on nähtävissä sekä tuloryhmien että maan eri osien välillä ja suurimpien kaupunkien sisällä. Eriarvoistuminen kasvattaa myös terveyseroja. Terveyserojen syyt ovat yhteiskunnallisia. Pienituloisen vaikutusmahdollisuudet omaan elämäänsä ovat kapeampia kuin suurituloisen.

Politiikassa on aina vaihtoehtoja. Vaikeina aikoina on ensisijaisesti pidettävä huoli kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä.

Hallitus vastaa tulevissa eduskuntavaaleissa vaalikauden politiikasta suomalaisille. Kaikkien päättäjien vastuulla kuitenkin on tässä ja nyt huolehtia siitä, että Suomi selviytyy mahdollisimman ehyenä. Välikysymyksen allekirjoittajat toivovat, että hallitus ymmärtää ongelman vakavuuden.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä ihmisten toimeentulo-ongelmien ratkaisemiseksi, työttömyyden kasvun nujertamiseksi, eriarvoistumisen pysäyttämiseksi, tasa-arvoisen koulutuksen turvaamiseksi sekä ihmisten alueellisten ja sosiaalisten terveyserojen kaventamiseksi ja

muuttaako hallitus laajasti epäoikeudenmukaisiksi koettuja päätöksiään, kuten esimerkiksi lapsilisien leikkaamista, ja helpottaa kaikkein köyhimpien eläkeläisten asemaa ensi vuoden budjetissa?

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2014

 • Tuomo Puumala /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Anna Kontula /vas
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Katja Hänninen /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Jari Myllykoski /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Eila Tiainen /vas
 • Silvia Modig /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Kari Uotila /vas"

Puhemies Eero Heinäluoma:

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

2) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2013

Ainoa käsittely

Kertomus  K 4/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 6/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 204/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 52/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 80/6/2014

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 80/7/2014

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 33/2014 vp (Arja Juvonen /ps ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 22/2014 vp (Mats Nylund /r)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 24/2014 vp (Jari Myllykoski /vas ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 9)—15) asioista.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 25/2014 vp (Jukka Kärnä /sd ym.)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 8) asian yhteydessä.]

10) Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 26/2014 vp (Mikko Alatalo /kesk ym.)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 8) asian yhteydessä.]

11) Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 27/2014 vp (Johanna Karimäki /vihr ym.)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 8) asian yhteydessä.]

12) Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 28/2014 vp (Jaana Pelkonen /kok ym.)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 8) asian yhteydessä.]

13) Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 29/2014 vp (Ari Jalonen /ps ym.)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 8) asian yhteydessä.]

14) Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 30/2014 vp (Jyrki Yrttiaho /vr ym.)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 8) asian yhteydessä.]

15) Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 31/2014 vp (Lars Erik Gästgivars /r ym.)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 8) asian yhteydessä.]

16) Laki ajokorttilain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 34/2014 vp (Merja Kuusisto /sd ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

17) Laki kuntarakennelain 29 §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 36/2014 vp (Eero Suutari /kok ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

18) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2013

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 6/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 12.9.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​