Täysistunnon pöytäkirja 8/2001 vp

PTK 8/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

8. KESKIVIIKKONA 14. HELMIKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Mikko Elo /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Maija-Liisa Rask /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Kari Urpilainen /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.2. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Maija Rask /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas

15. ja 16.2. edustaja

 • Juha Korkeaoja /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.2. edustaja

 • Marjaana Koskinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.2. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Heli Paasio /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Pankkivaltuuston ajankohtaiskertomus 14.2.2001

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 1/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksesta sekä laeiksi kansaneläkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 10/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys Maailman matkailujärjestön (WTO) perussäännön irtisanomisen hyväksymisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 7/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta sekä laiksi yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 8/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 9/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

6) Vahvistamatta jääneenä palautunut laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta (HE 165/2000 vp)

Lähetekeskustelu

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 2/2001 vp

Puhemies:

Valiokuntaan lähettämistä varten esitellään päiväjärjestyksen 6) asia, joka koskee tasavallan presidentin perustuslain 77 §:n 2 momentin perusteella vahvistamatta jättämää, hallituksen esityksen HE 165/2000 vp pohjalta hyväksyttyä lakia maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 2/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys Liettuan kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 210/2000 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 209/2000 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on ensi perjantaina kello 13, kyselytunti huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​