Täysistunnon pöytäkirja 80/2011 vp

PTK 80/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

80. PERJANTAINA 2. JOULUKUUTA 2011

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.00—13.27) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (14.48—15.29).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Harri Jaskari /kok
 • Mikael Jungner /sd
 • Johanna Jurva /ps
 • Mika Kari /sd
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Seppo Kääriäinen /kesk (e)
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Antti Lindtman /sd
 • Markus Lohi /kesk
 • Anne Louhelainen /ps (s)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Antti Lindtman /sd (14.35)
 • Pekka Haavisto /vihr (14.49)
 • Raija Vahasalo /kok (15.26)

__________

Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Esitellään juhlamenojenohjaajan kirjelmä itsenäisyyspäivän ekumeenisesta jumalanpalveluksesta.

Sihteeri luki:

"Juhlamenojenohjaaja

Helsingissä, marraskuun 7. päivänä 2011

Eduskunnan puhemiehelle

Juhlamenojenohjaajana minulla on kunnia välittää Teille, Herra Puhemies, sekä eduskunnan varapuhemiehille ja kansanedustajille valtioneuvoston kutsu saapua Tuomiokirkossa tiistaina, joulukuun 6. päivänä 2011 klo 12.00 pidettävään Suomen itsenäisyyspäivän ekumeeniseen juhlajumalanpalvelukseen.

Mikko Jokela

Asu: Tumma puku"

"Ceremonimästaren

Helsingfors, den 7 november 2011

Till Riksdagens talman

I egenskap av ceremonimästare har jag härmed äran framföra till Er, Herr Talman, samt till riksdagens vicetalmän och riksdagsledamöterna statsrådets inbjudan till den ekumeniska festgudstjänst, som på Finlands självständighetsdag tisdagen, den 6 december 2011 avhålles i Domkyrkan kl 12.00.

Mikko Jokela

Klädsel: Mörk kostym"

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pyydän edustajia kokoontumaan Tuomiokirkkoon menoa varten Yliopiston kirjaston edustalle itsenäisyyspäivänä kello 11.40.

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Tasavallan presidentti on tänään 2.12.2011 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 133—136/2011 vp.

Hallituksen esitykset otetaan lähetekeskusteluun tässä täysistunnossa.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 215, 223, 233—235, 242, 246/2011 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtakunnanoikeuden jäsenten vaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti valtakunnanoikeuden jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudelle 1.1.2012—31.12.2015 seuraavat henkilöt.

Sihteeri luki:

"Toimitusjohtaja Jussi Järventaus varajäsenenään ohjelmistoalueen johtaja Olli-Pekka Heinonen,

suurlähettiläs Päivi Luostarinen varajäsenenään johtaja Teija Tiilikainen,

apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen varajäsenenään hallintopäällikkö, oikeustieteen tohtori Kaijus Ervasti,

oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Lasse Lehtinen varajäsenenään varatuomari Ari Korhonen ja

varatuomari, kansanedustaja Esko Kiviranta varajäsenenään oikeustieteen kandidaatti Seija Turtiainen."

2) Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallituksen eräiden jäsenten vaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallitukseen jäseniksi ministeri Ilkka Suomisen, valtiotieteen tohtori Kimmo Kiljusen ja kansanedustaja Pirkko Mattilan toimikaudelle 1.1.2012—31.12.2016.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 30.11.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 78/6/2011

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

14 §

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen, eli ylimmän luokan alaraja olisi 1 000 000 euroa.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Lintilän ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 14 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 110, ei 66; poissa 23.

( Ään. 1 )

19 a §

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Koska yllättäen vastalause ei mennyt läpi edellisessä äänestyksessä, vedän pois tämän ehdotuksen.

Keskustelu päättyi.

Eduskunta hyväksyi 19 a §:n mietinnön mukaisena.

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 1.12.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 79/4/2011

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1 §:n mietinnön mukaisena.

29 §

Elsi Katainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 29 § poistetaan, kuten keskustan vastalauseessa 2 on ehdotettu.

Lasse Hautala /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Elsi Kataisen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Elsi Katainen on Lasse Hautalan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä pykälän poistamista koskevasta Elsi Kataisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 29 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 108, ei 68; poissa 23.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 35, 36, 46, 47 ja 49 §:n mietinnön mukaisena.

55 §

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 55 § poistetaan lakiehdotuksesta vastalauseen mukaisesti.

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Mattilan tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pirkko Mattila on Ari Jalosen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä pykälän poistamista koskevasta Pirkko Mattilan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 55 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 108, ei 67; poissa 24.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi 60 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 1.12.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 79/3/2011

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Tätä asiaa koskevissa äänestyksissä pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

2. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1 ja 2 §:n ja 1 luvun otsikon, 3—17 §:n ja 2 luvun otsikon, 18—20 §:n ja 3 luvun otsikon sekä 21—26 §:n mietinnön mukaisina.

27 §

James Hirvisaari /ps:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 27 § hyväksytään vastalauseen mukaisena, mikä tarkoittaa sitä, että lakiin kirjataan tarkennus siitä, että adoptiossa lapsi sijoitetaan ensisijaisesti sellaiseen perheeseen, jossa hän saa isän ja äidin.

Kaj Turunen /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Hirvisaaren tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

James Hirvisaari on Kaj Turusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä James Hirvisaaren ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 27 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 139, ei 34; poissa 26.

( Ään. 4 )

( liite1 )

Eduskunta hyväksyi 28—30 §:n ja 4 luvun otsikon, 31—38 §:n ja 5 luvun otsikon, 39—50 §:n ja 6 luvun otsikon, 51—57 §:n ja 7 luvun otsikon, 58—64 §:n ja 8 luvun otsikon, 65—84 §:n ja 9 luvun otsikon, 85—91 §:n ja 10 luvun otsikon, 92—97 §:n ja 11 luvun otsikon, 98—103 §:n ja 12 luvun otsikon, johtolauseen sekä nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 3.—9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2011 vp

Lakialoite  LA 42/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle Barbadosin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle Bahrainin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteismetsälain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 40 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2011 vp

Hallituksen esitys  HE 132/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 132/2011 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 87/2011 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2011 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

18) Lepäämässä oleva ehdotus valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Lepäämässä oleva lakiehdotus  LJL 1/2011 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 115/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi keskiviikkona 7.12.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen