Täysistunnon pöytäkirja 83/2002 vp

PTK 83/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

83. MAANANTAINA 17. KESÄKUUTA 2002

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Ulla Anttila /vihr
 • Jouni Backman /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Matti Huutola /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Gunnar Jansson /r
 • Juha Karpio /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Timo E. Korva /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kirsi Piha /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Maija Rask /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Markku Laukkanen /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Petri Salo /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Maija Rask /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.6. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Gunnar Jansson /r
 • Johannes Koskinen /sd
 • Maija Rask /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok

17. ja 18.6. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Paavo Lipponen /sd
 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.6. edustajat

 • Nils-Anders Granvik /r
 • Kirsi Piha /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.6. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Matti Huutola /vas
 • Juha Karpio /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Raija Vahasalo /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 14. päivänä kesäkuuta 2002 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 81—88/2002 vp.

__________

Toimenpidealoitteet

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 13. päivänä kesäkuuta 2002 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 74—114/2002 vp.

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 13. päivänä kesäkuuta 2002 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 30/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Valiokuntien jäsenet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn ed. Jari Koskisen tilalle valitaan uusi varajäsen valtiovarainvaliokuntaan ja uusi jäsen maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Edelleen ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

suuren valiokunnan jäsenyydestä ed. Ojala,

perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä ed. P. Salo ja varajäsenyydestä ed. Mäki-Hakola,

lakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Virén,

sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Löv,

tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä ed. M. Pietikäinen sekä

ympäristövaliokunnan jäsenyydestä edustajat Karttunen ja Wideroos.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntien täydennysvaalit toimitetaan huomenna tiistaina 18. päivänä kesäkuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna tiistaina kello 11.

__________

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Dromberg vapautusta Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsenyydestä, koska hänet on nimitetty valtioneuvoston jäseneksi.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna tiistaina 18. päivänä kesäkuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna tiistaina kello 11.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että 13. kesäkuuta 2002 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä ovat eduskunnalle saapuneet eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitetut, valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn ja kulttuuriministeriksi opetusministeriöön määrätyn Ritva Kaarina Drombergin selvitys sidonnaisuuksistaan sekä kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäreen selvitys muutoksista hänen sidonnaisuuksiinsa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2002 lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 67/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2002 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—21/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle huomenna pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle huomiseen täysistuntoon.

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa päätetään jo tässä istunnossa.

Hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jonka aluksi käydään nopeatahtinen keskustelu 7 minuutin puheenvuoroin. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuttain. Sen jälkeen esitellään tulot osastoittain ja luvuittain ja sen jälkeen mietinnössä oleva talousarvion tasapainoa koskeva lausuma. Sitten esitellään yleisperustelut. Lopuksi esitellään mietinnön kolmas ponsi, joka koskee lisätalousarvioaloitteiden hylkäämistä, sekä neljäs ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista.

Yleiskeskustelua pääluokista, osastoista tai yleisperusteluista ei enää sallita, vaan ainoastaan ehdotukset lyhyine perusteluineen.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiehistö ehdottaa meneteltäväksi siten, että muutosehdotukset tehdään silloin, kun asianomainen pääluokka esitellään. Mikäli pääluokan tai pääluokan jonkin luvun kohdalla muutosehdotuksia ei ole tehty, pääluokka tai luku katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Osastoja koskevat ehdotukset tehdään ja äänestykset suoritetaan vastaavalla tavoin kuin menojen pääluokissa.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa kirjallisena keskuskansliaan tänään kello 17.00 mennessä. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät mietinnön vastalauseisiin. Muutosehdotusta, jota ei ole jätetty keskuskansliaan edellä mainittuna aikana, ei oteta käsiteltäväksi, ellei puhemies erityisestä syystä pidä sitä tarpeellisena.

Menettelytapa hyväksytään.

2) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2001

Ainoa käsittely

Kertomus  K 4/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 15.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 84/3/2002

3) Hallituksen esitys laiksi ulkoasiainhallintolain 26 ja 27 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 20/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 21/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 37 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys alueiden kehittämislaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien riita-asiain valmistelua, pääkäsittelyä sekä hakemusasioiden käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys kansainvälisen terrorismin rahoituksen vastaisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 luvun muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 9/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys väylämaksulaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 10/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Liikennevaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi rehulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys Siemenperunakeskuksen muuttamiseen osakeyhtiöksi liittyväksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus ja maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 3. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus ja maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 3. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 84/4/2002

16) Hallituksen esitys yksityisten alojen ja valtion sekä kunnallisen eläkejärjestelmän tietojen saamista, antamista ja salassapitoa koskevien sekä eräiden muiden lainsäännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyviin tietojen saamista ja luovuttamista koskevien säännösten muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys laeiksi lääkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 202/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Hallituksen esitys laiksi eräiden työeläkkeiden tarkistamisesta työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovittamisen johdosta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2002 vp

Lakialoite  LA 78/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 76, 183, 192/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joista ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 84/5/2002

21) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

22) Hallituksen esitys laeiksi osa-aikaeläkettä ja yksilöllistä varhaiseläkettä koskevien säännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

23) Lakialoite laiksi äitiysavustuslain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Lakialoite  LA 61/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2002 vp

Lakialoite  LA 141/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 164/2000 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joista ensimmäisessä käsittelyssä lakialoitteen n:o 61 pohjalta päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä lakialoitteen n:o 61 pohjalta päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen n:o 141/2001 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

24) Hallituksen esitys laiksi osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

25) Hallituksen esitys työturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 4/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

26) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 5/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

27) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 6/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 16.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen