Täysistunnon pöytäkirja 84/2001 vp

PTK 84/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

84. KESKIVIIKKONA 20. KESÄKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Seppo Kanerva /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.6. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

20.6. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Raimo Vistbacka /ps

__________

Valtiopäivien keskeyttäminen

Puhemies:

Nojautuen eduskunnan työjärjestyksen 3 §:n säännöksiin puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättäisi keskeyttää valtiopäivät tämän täysistunnon tai tämän päivän täysistuntojen päätyttyä sekä kokoontua jatkamaan työtään tiistaina ensi syyskuun 4. päivänä kello 14.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2001 lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2001 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—70/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 10. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

Eduskunta ryhtyy lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Esitellään menot.

Pääluokka 21
Tasavallan Presidentti

Luku 02 Tasavallan Presidentin kanslia hyväksytään.

Pääluokka 22
Eduskunta

Luku 02 Eduskunnan kanslia ja luku 40 Valtiontalouden tarkastusvirasto hyväksytään.

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Luku 01 Valtioneuvosto, luku 02 Valtioneuvoston kanslia ja luku 03 Oikeuskanslerinvirasto hyväksytään.

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskeva ehdotus

Seuraava pääluokkaa koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehdään keskustelun kuluessa:

 • Sakari Smeds /kd
 • momentille 24.30.66 lisäyksenä 100 000 000 mk maa- ja aluekohtaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 2, LTA 1/2001 vp)

  Päätökset:

  Luku 01 Ulkoasiainhallinto hyväksytään.

  Luku 30 Kansainvälinen kehitysyhteistyö

  Keskustelu:

  Sakari Smeds /kd:

  Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen 1, mikä merkitsee 100 miljoonan markan lisämäärärahaa kehitysyhteistyöhön.

  Päivi Räsänen /kd:

  Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Smedsin tekemää ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on ed. Smeds ed. Räsäsen kannattamana tehnyt ehdotuksen 1.

  Selonteko hyväksytään.

  Äänestys ja päätös:

  Mietintö "jaa", ed. Smedsin ehdotus 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 1 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 50 Yhteistyö Keski- ja Itä-Euroopan, Venäjän ja muiden IVY-maiden kanssa sekä luku 99 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

  Pääluokka 25
  Oikeusministeriön hallinnonala

  Luku 01 Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset, luku 10 Tuomioistuinlaitos, luku 30 Oikeusapu, luku 40 Syyttäjä- ja ulosottolaitos sekä luku 50 Rangaistusten täytäntöönpano hyväksytään.

  Pääluokka 26
  Sisäasiainministeriön hallinnonala

  Pääluokkaa koskeva ehdotus

  Seuraava pääluokkaa koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehdään keskustelun kuluessa:

 • Olavi  Ala-Nissilä  /kesk
 • momentille 26.97.34 lisäyksenä 90 000 000 mk kuntien talousvaikeuksien lievittämiseen. (Vastalause 1, LTA 5/2001 vp)

  Päätökset:

  Luku 01 Sisäasiainministeriö, luku 02 Ulkomaalaisvirasto, luku 05 Lääninhallitukset, luku 06 Rekisterihallinto, luku 07 Kihlakunnat, luku 75 Poliisitoimi, luku 80 Pelastustoimi ja luku 90 Rajavartiolaitos hyväksytään.

  Luku 97 Avustukset kunnille

  Keskustelu:

  Olavi  Ala-Nissilä  /kesk:

  Arvoisa rouva puhemies! Teen ehdotuksen 2, jolloin 90 miljoonaa markkaa käytettäisiin harkinnanvaraisena avustuksena kuntien talousvaikeuksien lievittämiseen tänä vuonna.

  Matti Väistö /kesk:

  Arvoisa puhemies! Kannatan ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on ed. Ala-Nissilä ed. Väistön kannattamana tehnyt ehdotuksen 2.

  Selonteko hyväksytään.

  Äänestys ja päätös:

  Mietintö "jaa", ed. Ala-Nissilän ehdotus 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 2 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 98 Alueiden kehittäminen hyväksytään.

  Pääluokka 27
  Puolustusministeriön hallinnonala

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Bjarne Kallis /kd
 • momentille 27.10.16 lisäyksenä 100 000 000 mk puolustusmateriaalihankintoihin. (Vastalause 2)

 • Jukka Vihriälä /kesk
 • momentille 27.10.16 lisäyksenä 100 000 000 mk kotimaisen ruuti- ja ampumatarviketuotannon turvaamiseen. (Vastalause 1, LTA 11/2001 vp)

  Päätökset:

  Luku 01 Puolustusministeriö hyväksytään.

  Luku 10 Puolustusvoimat

  Keskustelu:

  Bjarne  Kallis  /kd:

  Arvoisa rouva puhemies! Teen ehdotuksen 3, 100 miljoonaa, joka on aivan välttämätön Suomen puolustusteollisuudelle.

  Jouko  Jääskeläinen  /kd:

  Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Kalliksen hyvää ehdotusta.

  Jukka Vihriälä /kesk:

  Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen 4.

  Pauli Saapunki /kesk:

  Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vihriälän ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on ed. Kallis ed. Jääskeläisen kannattamana tehnyt ehdotuksen 3 sekä ed. Vihriälä ed. Saapungin kannattamana ehdotuksen 4.

  Selonteko hyväksytään.

  Puhemies:

  Ehdotukst ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

  Menettelytapa hyväksytään.

  Äänestys ja päätös:

  Mietintö "jaa", ed. Kalliksen ehdotus 3 ja ed. Vihriälän ehdotus 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 56 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 10.

  ( Ään. 3 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luvun kohdalla mietinnössä oleva lausumaehdotus hyväksytään.

  Luku 30 Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta hyväksytään.

  Pääluokka 28
  Valtiovarainministeriön hallinnonala

  Luku 01 Valtiovarainministeriö, luku 03 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, luku 05 Valtiokonttori, luku 18 Verohallinto, luku 39 Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle, luku 40 Tullilaitos, luku 52 Tilastokeskus, luku 60 Senaatti-kiinteistöt, luku 82 Korvaukset rahastoille ja rahoituslaitoksille ja luku 99 Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot hyväksytään.

  Pääluokka 29
  Opetusministeriön hallinnonala

  Pääluokkaa koskeva ehdotus

  Seuraava pääluokkaa koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehdään keskustelun kuluessa:

 • Klaus Bremer /r
 • momentilta 29.69.88 vähennettäväksi 49 500 000 mk ammattilentäjiä kouluttavan ammatillisen erikoisoppilaitoksen osakkeiden merkintään osoitetusta määrärahasta. (LTA 25/2001 vp)

  Päätökset:

  Luku 01 Opetusministeriö, luku 05 Kirkollisasiat, luku 07 Opetushallitus, luku 08 Kansainvälinen yhteistyö, luku 10 Yliopisto-opetus ja -tutkimus, luku 40 Yleissivistävä koulutus ja luku 60 Ammatillinen koulutus hyväksytään.

  Luku 69 Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö

  Keskustelu:

  Klaus Bremer /r:

  Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan 49,5 miljoonaa markkaa vähennettäväksi, säästettäväksi, yrittäjyyttä sortavana, kilpailua vääristävänä ja tarpeettomana. Sillä sitoudutaan myöskin 100 miljoonan markan vuotuisiin lisäkuluihin.

  Bjarne Kallis /kd:

  Rouva puhemies! Eilen kuulimme, että säästöt ovat aivan välttämättömiä, joten kannatan ed. Bremerin ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on ed. Bremer ed. Kalliksen kannattamana tehnyt ehdotuksen 5.

  Selonteko hyväksytään.

  Äänestys ja päätös:

  Mietintö "jaa", ed. Bremerin ehdotus 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 18 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 11.

  ( Ään. 4 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 88 Tiede sekä luku 90 Taide ja kulttuuri hyväksytään.

  Pääluokka 30
  Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

  Pääluokkaa koskeva ehdotus

  Seuraava pääluokkaa koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehdään keskustelun kuluessa:

 • Jukka Vihriälä /kesk
 • momentille 30.12.45 lisäyksenä 35 000 000 mk maatalouden ympäristötukeen. (Vastalause 1, LTA 29/2001 vp)

  Päätökset:

  Luku 01 Maa- ja metsätalousministeriö sekä luku 04 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

  Luku 12 Maa- ja puutarhatalouden tuki

  Keskustelu:

  Jukka  Vihriälä  /kesk:

  Arvoisa rouva puhemies! Teen ehdotuksen 6, joka tarkoittaa sitä, että maatalouden ympäristötukeen lisätään 35 miljoonaa markkaa.

  Olavi  Ala-Nissilä  /kesk:

  Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vihriälän ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on ed. Vihriälä ed. Ala-Nissilän kannattamana tehnyt ehdotuksen 6.

  Selonteko hyväksytään.

  Äänestys ja päätös:

  Mietintö "jaa", ed. Vihriälän ehdotus 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 5 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 13 Maataloustuotteiden markkinointi ja tuotannon tasapainottaminen, luku 14 Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen, luku 21 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, luku 31 Metsätalouden edistäminen ja valvonta, luku 32 Metsäntutkimuslaitos, luku 41 Kala-, riista- ja porotalous, luku 42 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, luku 51 Vesivarojen käyttö ja hoito, luku 61 Maanmittauslaitos, luku 62 Geodeettinen laitos, luku 71 Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, luku 72 Elintarvikevirasto ja luku 73 Kasvintuotannon tarkastuskeskus hyväksytään.

  Pääluokka 31
  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 100 000 000 mk perustienpitoon. (Vastalause 2)

 • Jukka Vihriälä /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 150 000 000 mk perustienpitoon. (Vastalause 1, LTA 39/2001 vp)

 • Markku  Laukkanen  /kesk
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 90 000 000 mk valtatien 6 parantamiseen välillä Koskenkylä — Kouvola. (LTA 44/2001 vp)

 • Klaus Bremer /r
 • momentilta 31.99.77 vähennettäväksi 4 000 000 mk Vuosaaren sataman liikenneväylien suunnittelumäärärahan poistamiseksi. (LTA 49/2001 vp)

  Päätökset:

  Luku 01 Liikenne- ja viestintäministeriö hyväksytään.

  Luku 24 Tiehallinto

  Keskustelu:

  Marja-Leena Kemppainen /kd:

  Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen 7, joka tarkoittaa, että perustienpitoon varataan 100 miljoonaa markkaa lisää rahaa.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kemppaisen ehdotusta.

  Jukka  Vihriälä /kesk:

  Arvoisa rouva puhemies! Teen ehdotuksen 8, joka tarkoittaa sitä, että perustienpitoon lisätään 150 miljoonaa markkaa.

  Seppo  Kääriäinen  /kesk:

  Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vihriälän ehdotusta.

  Markku  Laukkanen /kesk:

  Rouva puhemies! Teen ehdotuksen 9, jossa on 90 miljoonaa markkaa Valtatie 6:n parantamiseen välillä Koskenkylä—Kouvola. Tämä määräraha mahdollistaa Itä-Suomen tärkeimmän tiehankkeen toteuttamisen tarvittavassa laajuudessa.

  Osmo Puhakka /kesk:

  Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Laukkasen ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on ed. Kemppainen ed. Kärkkäisen kannattamana tehnyt ehdotuksen 7.

  Ed. Vihriälä on ed. Kääriäisen kannattamana tehnyt ehdotuksen 8.

  Ed. Laukkanen on ed. Puhakan kannattamana tehnyt ehdotuksen 9.

  Selonteko hyväksytään.

  Puhemies:

  Ed. Kemppaisen ehdotus 7 ja ed.Vihriälän ehdotus 8 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta ehdotuksesta mietintöä vastaan.

  Ed. Laukkasen ehdotuksesta äänestetään tämän jälkeen erikseen.

  Menettelytapa hyväksytään.

  Äänestykset ja päätökset:

  1) Äänestys ed. Kemppaisen ehdotuksen 7 ja ed. Vihriälän ehdotuksen 8 välillä

  Ed. Kemppaisen ehdotus 7 "jaa"; ed. Vihriälän ehdotus 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 89 jaa- ja 61 ei-ääntä, 41 tyhjää; poissa 8.

  ( Ään. 6 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kemppaisen ehdotuksen 7.

  2) Äänestys ed. Kemppaisen ehdotuksesta n:o 7 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ed. Kemppaisen ehdotus 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 55 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 9.

  ( Ään. 7 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Laukkasen ehdotuksesta 9

  Mietintö "jaa", ed. Laukkasen ehdotus 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 8 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 30 Merenkulkulaitos, luku 40 Ratahallintokeskus, luku 70 Viestintävirasto, luku 80 Ilmatieteen laitos ja luku 81 Merentutkimuslaitos hyväksytään.

  Luku 99 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot

  Keskustelu:

  Klaus Bremer /r:

  Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan esitettyä määrärahaa vähennettäväksi eli säästettäväksi ehdotuksen 10 mukaisesti epäajankohtaisena ja tarpeettomana.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Jukka  Vihriälä  /kesk:

  Arvoisa rouva puhemies! Luovun omasta ehdotuksestani ja kannatan myös ed. Bremerin samansisältöistä ehdotusta, jolla vähennetään 4 miljoonaa markkaa Vuosaaren sataman liikenneväylien suunnittelumäärärahoista.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on ed. Bremer ed. Tiusasen kannattamana tehnyt ehdotuksen 10.

  Selonteko hyväksytään.

  Äänestys ja päätös:

  Mietintö "jaa", ed. Bremerin ehdotus 10 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 105 jaa- ja 71 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 20.

  ( Ään. 9 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Pääluokka 32
  Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Markku  Laukkanen  /kesk
 • momentille 32.30.45 lisäyksenä 30 000 000 mk yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen. (Vastalause 1, LTA 50/2001 vp)

 • Markku   Laukkanen  /kesk
 • momentin 32.30.45 perusteluissa lausuttavaksi: "että momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuutta yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen korotetaan ehdotetusta 115 000 000 markasta 180 000 000 markkaan." (Vastalause 1, LTA 50/2001 vp)

 • Hannu Aho /kesk
 • momentille 32.60.40 lisäyksenä 30 000 000 mk hakkeella ja muulla bioenergialla toimivien lämpölaitosten verkostojen rakentamiseen ja uusimiseen. (LTA 52/2001 vp)

  Päätökset:

  Luku 10 Hallinto ja luku 20 Teknologiapolitiikka hyväksytään.

  Luku 30 Yrittäjyyspolitiikka

  Keskustelu:

  Markku Laukkanen  /kesk:

  Rouva puhemies! Teen ehdotuksen 12, jossa on lisäyksenä 30 miljoonaa markkaa yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomen alueella sekä valkoisten alueiden hankkeisiin, sekä ehdotuksen 13, että momentin 32.30.45 perusteluissa lausuttaisiin: "Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuutta yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen korotetaan ehdotetusta 115 000 000 markasta 180 000 000 markkaan." Siis kyse on myöntämisvaltuuden kasvattamisesta.

  Seppo  Kääriäinen  /kesk:

  Arvoisa puhemies! Kannatan molempia ehdotuksia.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on ed. Laukkanen ed. Kääriäisen kannattamana tehnyt ehdotukset 12 ja 13.

  Selonteko hyväksytään.

  Äänestykset ja päätökset:

  Äänestys ed. Laukkasen ehdotuksesta 12

  Mietintö "jaa", ed. Laukkasen ehdotus 12 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 10 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Laukkasen ehdotuksesta 13

  Mietintö "jaa", ed. Laukkasen ehdotus 13 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 11 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 40 Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka sekä luku 50 Kansainvälistymispolitiikka hyväksytään.

  Luku 60 Energiapolitiikka

  Keskustelu:

  Hannu Aho /kesk:

  Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen 14, jossa ehdotan 30 miljoonan markan lisäystä hakkeella ja muulla bioenergialla toimivien lämpölaitosten verkostojen rakentamiseen ja laajentamiseen, koska ne eivät saa KTM:n tukea. Toivon tälle menestystä.

  Jari  Leppä  /kesk:

  Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä hyvää ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on ed. H. Aho ed. Lepän kannattamana tehnyt ehdotuksen 14.

  Selonteko hyväksytään.

  Äänestys ja päätös:

  Mietintö "jaa", ed. H. Ahon ehdotus 14 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 12 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 70 Omistajapolitiikka hyväksytään.

  Pääluokka 33
  Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 30 000 000 mk sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin. (LTA 63/2001 vp)

 • Leea Hiltunen  /kd
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 300 000 000 mk valtionosuuksiin kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin. (Vastalause 2, LTA 53, 54, 61/2001 vp)

 • Markku  Laukkanen  /kesk
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 180 000 000 mk sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksiin. (Vastalause 1, LTA 59/2001 vp)

  Päätökset:

  Luku 01 Sosiaali- ja terveysministeriö, luku 02 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, luku 03 Työttömyysturvalautakunta, luku 04 Tarkastuslautakunta, luku 06 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, luku 07 Työterveyslaitos, luku 08 Kansanterveyslaitos, luku 09 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, luku 10 Säteilyturvakeskus, luku 13 Työsuojelun piirihallinto, luku 17 Työttömyysturva ja luku 18 Sairausvakuutus hyväksytään.

  Luku 32 Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

  Keskustelu:

  Pentti Tiusanen /vas:

  Arvoisa rouva puhemies! Teen ehdotuksen 15, joka koskee Kaakkois-Suomen sairaaloiden ja terveydenhoidon toiminnan mahdollistamista ja tarkoittaa momenttia 33.32.30.

  Matti Vähänäkki /sd:

  Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiusasen ehdotusta.

  Leea Hiltunen /kd:

  Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen 16, joka sisältää 300 miljoonan markan lisäyksen kuntien valtionosuuksiin tarpeellisiin sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin.

  Leena Rauhala /kd:

  Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Markku Laukkanen /kesk:

  Rouva puhemies! Teen ehdotuksen 17.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Laukkasen ehdotusta, joka tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen heikentymisen kierre on saatava pysähtymään, ja tällä rahamäärällä korjataan pahimpia puutteita.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on ed. Tiusanen ed. Vähänäkin kannattamana tehnyt ehdotuksen 15.

  Ed. L. Hiltunen on ed. Rauhalan kannattamana tehnyt ehdotuksen 16.

  Ed. Laukkanen on ed. Hyssälän kannattamana tehnyt ehdotuksen 17.

  Selonteko hyväksytään.

  Puhemies:

  Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ed. L. Hiltusen ehdotuksesta 16 ed. Laukkasen ehdotusta 17 vastaan, sen jälkeen voittaneesta ed. Tiusasen ehdotusta 15 vastaan ja lopuksi voittaneesta ehdotuksesta mietintöä vastaan.

  Menettelytapa hyväksytään.

  Äänestykset ja päätös:

  1) Äänestys ed. Laukkasen ehdotuksen 17 ja ed. L. Hiltusen ehdotuksen 16 välillä

  Ed. Laukkasen ehdotus 17 "jaa", ed. L. Hiltusen ehdotus 16 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 29 ei-ääntä, 52 tyhjää; poissa 11.

  ( Ään. 13 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Laukkasen ehdotuksen 17.

  2) Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksen 15 ja ed. Laukkasen ehdotuksen 17 välillä

  Ed. Tiusasen ehdotus 15 "jaa", ed. Laukkasen ehdotus 17 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 62 jaa- ja 83 ei-ääntä, 42 tyhjää; poissa 12.

  ( Ään. 14 )

  Eduskunta on tässäkin äänestyksessä hyväksynyt ed. Laukkasen ehdotuksen 17.

  3) Äänestys ed. Laukkasen ehdotuksesta 17 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ed. Laukkasen ehdotus 17 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 54 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 12.

  ( Ään. 15 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 57 Lomatoiminta hyväksytään.

  Pääluokka 34
  Työministeriön hallinnonala

  Pääluokkaa koskeva ehdotus

  Seuraava pääluokkaa koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehdään keskustelun kuluessa:

 • Eero Lämsä /kesk
 • momentille 34.06.30 lisäyksenä 40 000 000 mk työllistämistukeen kunnille ja kuntayhtymille homekoulujen korjaamiseen. (LTA 65/2001 vp)

  Päätökset:

  Luku 01 Työhallinto ja luku 05 Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus hyväksytään.

  Luku 06 Työvoimapolitiikan toimeenpano

  Keskustelu:

  Eero Lämsä /kesk:

  Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen 18, 40 miljoonaa markkaa homekoulujen korjaamiseen.

  Markku Rossi /kesk:

  Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Lämsän monessakin mielessä erittäin virkistävää ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on ed. Lämsä ed. Rossin kannattamana tehnyt ehdotuksen 18.

  Selonteko hyväksytään.

  Äänestys ja päätös:

  Mietintö "jaa", ed. Lämsän ehdotus 18 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 16 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 07 Pakolais- ja siirtolaisuusasiat hyväksytään.

  Pääluokka 35
  Ympäristöministeriön hallinnonala

  Luku 01 Ympäristöministeriö, luku 10 Ympäristön suojelu, luku 20 Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu, luku 30 Asumisen edistäminen, luku 40 Alueelliset ympäristökeskukset, luku 50 Ympäristölupavirastot, luku 60 Suomen ympäristökeskus, luku 70 Valtion asuntorahasto ja luku 99 Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

  Pääluokka 36
  Valtionvelan korot

  Luku 01 Euromääräisen velan korko hyväksytään.

  Pääluokka 37
  Valtionvelan vähentäminen

  Luku 01 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta hyväksytään.

  Esitellään tulot.

  Osasto 11
  Verot ja veronluonteiset tulot

  Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot, luku 08 Valmisteverot ja luku 10 Muut verot hyväksytään

  Osasto 12
  Sekalaiset tulot

  Luku 25 Oikeusministeriön hallinnonala, luku 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala, luku 29 Opetusministeriön hallinnonala, luku 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala, luku 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala ja luku 39 Muut sekalaiset tulot hyväksytään.

  Osasto 13
  Korkotulot ja voiton tuloutukset

  Luku 03 Osinkotulot, luku 04 Osuus valtion rahalaitosten voitosta ja luku 05 Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset hyväksytään.

  Osasto 15
  Lainat

  Luku 01 Valtiolle takaisin maksettavat lainat ja luku 02 Ylijäämän käyttö hyväksytään.

  Mietinnössä oleva talousarvion tasapainoa koskeva lausuma hyväksytään.

  Yleisperustelut

  Yleisperusteluja koskeva ehdotus

  Seuraava yleisperusteluja koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehdään keskustelun kuluessa:

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että velan lyhentämisen ohella hallitus korjaa vuoden 2002 talousarvioesityksellä julkisten palveluiden laatua, pitkäaikaistyöttömyyden ja köyhyyden sekä alueellisen keskittymisen ongelmia ja varmistaa riittävät resurssit tutkimukseen ja yliopisto-opetukseen." (Vastalause 1)

  Keskustelu:

  Maria Kaisa  Aula  /kesk:

  Arvoisa puhemies! Ehdotan yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että velan lyhentämisen ohella hallitus korjaa vuoden 2002 talousarvioesityksellä julkisten palveluiden laatua, pitkäaikaistyöttömyyden ja köyhyyden sekä alueellisen keskittymisen ongelmia ja varmistaa riittävät resurssit tutkimukseen ja yliopisto-opetukseen."

  Olavi  Ala-Nissilä  /kesk:

  Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Aulan ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on ed. Aula ed. Ala-Nissilän kannattamana tehnyt ehdotuksen 19.

  Selonteko hyväksytään.

  Äänestys ja päätös:

  Mietintö "jaa", ed. Aulan ehdotus 19 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 17 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Mietinnössä luvun 27.10 kohdalla olevan lausumaehdotuksen merkitään tulleen hyväksytyksi.

  Eduskunta yhtyy mietinnön kolmanteen ponteen sisältyvään ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden 1—70 hylkäämisestä.

  Mietinnön viides ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista, hyväksytään.

  Asia on loppuun käsitelty.

  2) Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 21/2001 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2001 vp

  Puhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

  Keskustelussa on ed. Aula ed. Hyssälän kannattamana tehnyt seuraavat kaksi lausumaehdotusta:

  1) "Eduskunta edellyttää, että hyväksyessään ammattikorkeakoulujen jatkotutkintokokeilun opetusministeriö edistää aktiivisesti ammattikorkeakoulun perustutkinnon suorittaneiden jatkomahdollisuuksia myös yliopistojen maisteriohjelmien kautta niin, että vuonna 2005 ennen lopullista jatkotutkintoratkaisua arvioidaan muun muassa taloudellisten resurssien riittävyys ja suuntaaminen ottaen huomioon koulutusjärjestelmän kehittämiskokonaisuus."

  2) "Eduskunta edellyttää, että ammattikorkeakoulun jatkotutkintoa suorittavan opiskelijan opintososiaalisia etuuksia määriteltäessä tulee pyrkiä siihen, että ammattikorkeakoulun jatkotutkinto-opiskelu voi tapahtua myös työn ohessa."

  Selonteko hyväksytään.

  Lakiehdotukset hyväksytään.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Puhemies:

  Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

  Äänestykset ja päätökset:

  Äänestys ed. Aulan 1) ehdotuksesta

  Mietintö "jaa", ed. Aulan 1) ehdotus "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 23 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 13.

  ( Ään. 18 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Aulan 2) ehdotuksesta

  Mietintö "jaa", ed. Aulan 2) ehdotus "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 18.

  ( Ään. 19 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Asia on loppuun käsitelty.

  3) Hallituksen esitys laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 189/2000 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2001 vp

  Lakialoite  LA 46/2000 vp

  Puhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

  Keskustelussa on ed. Bremer ed. S. Lahtelan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

  Selonteko hyväksytään.

  Äänestys ja päätös:

  Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

  Puhemies:

  Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 182 jaa- ja 4 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 20 )

  ( liite1 )

  Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotukset.

  Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  4) Eduskunnan tilintarkastajien kertomus vuodelta 2000

  Ainoa käsittely

  Kertomus  K 8/2001 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2001 vp

  Puhemies:

  Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 11.

  Keskustelua ei synny.

  Mietintö hyväksytään.

  Asia on loppuun käsitelty.

  5) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2000

  Ainoa käsittely

  Kertomus  K 7/2001 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2001 vp

  Puhemies:

  Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 22.

  Keskustelua ei synny.

  Mietintö hyväksytään.

  Asia on loppuun käsitelty.

  6) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2000
  Pankkivaltuuston ajankohtaiskertomus eduskunnalle 14.2.2001

  Ainoa käsittely

  Kertomus  K 6, 1/2001 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2001 vp

  Puhemies:

  Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 12.

  Mietintö hyväksytään.

  Asia on loppuun käsitelty.

  7) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2000

  Ainoa käsittely

  Kertomus  K 4/2001 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2001 vp

  Puhemies:

  Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 13.

  Mietintö hyväksytään.

  Asia on loppuun käsitelty.

  8) Hallituksen esitys muovailtavien räjähteiden merkitsemistä tunnistamista varten koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 95/2001 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

  9) Hallituksen esitys laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja ennakkoperintälain 23 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 97/2001 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

  10) Hallituksen esitys Makedonian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 98/2001 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

  11) Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 100/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  12) Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi ympäristövahinkojen korvaamista koskevaan lainsäädäntöön

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 102/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

  __________

  Toinen varapuhemies:

  Toivotan arvoisille edustajille hyvää kesää, samoin talossa työskenteleville ja eduskunnan henkilökunnalle.

  Täysistunto on päättynyt.

  Täysistunto lopetetaan kello 11.58.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen