Täysistunnon pöytäkirja 84/2007 vp

PTK 84/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

84. KESKIVIIKKONA 21. MARRASKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa:

 • Claes Andersson /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Raija Vahasalo /kok
 • Johanna Sumuvuori /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.—28.11. edustaja

 • Oiva Kaltiokumpu /kesk

21.11. edustaja

 • Seppo Kääriäinen /kesk

21.—23.11. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

21.11. edustaja

 • Eero Lehti /kok

21.—23.11. edustaja

 • Claes Andersson /vas

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta isyysvapaan vuoksi:

21.11. edustaja

 • Risto Autio /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Liikenne- ja viestintävaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on liikenne- ja viestintävaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Sari Palm.

2) Hallituksen esitys vuoden 2008 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2007 vp

Lakialoite  LA 17, 19, 42, 93/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 1/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Sitten päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 83/3/2007

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Esa Lahtelan kannattamana tehnyt vastalauseeseen 3 sisältyvän lausumaehdotuksen.

Ed. Heli Paasio on ed. Kari Rajamäen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin tulo- ja varallisuuserojen kaventamiseksi muuttamalla omaisuusverotuksen säännöksiä."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksyttiin.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisälty-vien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Tämän jälkeen on päätettävä lausumaehdotuksista. Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten niistä äänestetään ensin toisiaan vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Heli Paasion ja ed. Mikko Kuopan ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Heli Paasion ehdotuksen äänin

jaa 133, ei 21, tyhjiä 10; poissa 35.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 58; poissa 31.

( Ään. 2 )

Eduskunta yhtyi valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 83/11/2007

Ed. Marjaana Koskinen on ed. Esa Lahtelan kannattamana ehdottanut, että vastalauseeseen sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 57; poissa 31.

( Ään. 3 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta sekä laiksi yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 17/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 83/2/2007

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

1, 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3, 7, 9, 9 a, 10, 11 a ja 12 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko

Miapetra Kumpula-Natri /sd:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosehdotuksen taulukkoon, eli sen mukaan dieselin verotusta ei korotettaisi enempää kuin bensiinin verotusta.

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kumpula-Natrin ehdotusta.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että taulukko hyväksyttäisiin vastalauseen 1 mukaisena, mikä tarkoittaa sitä, että rikittömän dieselöljyn veroa ei ollenkaan nostettaisi.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Miapetra Kumpula-Natri on ed. Heli Paasion kannattamana ehdottanut, että verotaulukko hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Bjarne Kallis on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että verotaulukko hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Miapetra Kumpula-Natrin ja ed. Bjarne Kalliksen ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Miapetra Kumpula-Natrin ehdotuksen äänin

jaa 126, ei 28, tyhjiä 12; poissa 33.

( Ään. 4 )

2) Äänestyksessä ed. Miapetra Kumpula-Natrin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi verotaulukon mietinnön mukaisena äänin

jaa 112, ei 60; poissa 27.

( Ään. 5 )

2. lakiehdotus

1, 2, 2 a, 2 b, 7 ja 14 §, 15 § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 20 ja 22 §, voimaantulosäännös, johtolause ja lain nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että tämä sähköveroa koskeva taulukko saisi sen muodon, joka on vastalauseessa 3, mikä merkitsee sitä, että kotitaloussähkön hintaa ei nostettaisi ja teollisuussähkön hinta nousisi hieman enemmän.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan tekemää ehdotusta.

Miapetra Kumpula-Natri /sd:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen vastalauseen 2 mukaisesta verotaulukosta, jossa ensi vuoden alusta ei nostettaisi kotitalouksien ja palveluyritysten sähkön veroluokkaa.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Totean, että ed. Kumpula-Natrin ehdotus vastaa myös vastalauseessa 1 olevaa ehdotusta, eli kannatan tätä ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että verotaulukko hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Ed. Miapetra Kumpula-Natri on ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että verotaulukko hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Miapetra Kumpula-Natrin ja ed. Mikko Kuopan ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Miapetra Kumpula-Natrin ehdotuksen äänin

jaa 148, ei 17, tyhjiä 8; poissa 26.

( Ään. 6 )

2) Äänestyksessä ed. Miapetra Kumpula-Natrin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi verotaulukon mietinnön mukaisena äänin

jaa 112, ei 59; poissa 28.

( Ään. 7 )

3. lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2007 vp

Lakialoite  LA 77, 107, 108/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 86/3/2007

6) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyllä muutospöytäkirjalla lisätyn VI liitteen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö   LiVM 12/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi Säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain 49 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

16) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 84/2007 vp (Pertti Hemmilä /kok ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

17) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 101/2007 vp (Pertti Hemmilä /kok ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

18) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 104/2007 vp (Jouko Laxell /kok)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

19) Laki Suomen perustuslain 5 ja 54 §:n sekä kansalaisuuslain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 106/2007 vp (Minna Sirnö /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

20) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2006
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2006 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 12, 13/2007 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 1/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 51/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja eräiden maatalouden luopumisjärjestelmiin liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 91/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 126/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.38.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​