Täysistunnon pöytäkirja 9/2010 vp

PTK 9/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

9. TIISTAINA 16. HELMIKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—16.02) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.02—17.55).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Tuomo Hänninen /kesk (e)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Ulla Karvo /kok (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Katri Komi /kesk
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Kari Kärkkäinen /kd (e)
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Reijo Paajanen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Petri Pihlajaniemi /kok (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tuulikki Ukkola /kok (s)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (s)
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Erkki Virtanen /vas (s)
 • Antti Vuolanne /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Maria Guzenina-Richardson /sd (14.19)
 • Katri Komi /kesk (16.19)

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 11.2.2010 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 4/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies:

Valtioneuvosto on 12.2.2010 antanut eduskunnalle selonteon Afganistanin tilanteesta ja Suomen osallistumisesta Isaf-operaatioon (VNS 1/2010 vp).

__________

Eduskunnan oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuudet

Puhemies:

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on 15.2.2010 antanut eduskuntaa varten selvityksen sidonnaisuuksistaan.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on 9.2.2010 antanut niin ikään eduskuntaa varten selvityksen sidonnaisuuksistaan.

Selvitykset ovat nähtävillä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

__________

Välikysymyksen esittäminen

Puhemies:

Ed. Annika Lapintie ja 57 muuta edustajaa ovat 12.2.2010 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen pienituloisten toimeentulon turvaamisesta (VK 1/2010 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Lapintielle välikysymyksen esittämistä varten.

Annika Lapintie /vas:

Herra puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Suomi pohjoismaisena hyvinvointiyhteiskuntana on turvannut menneinä vuosikymmeninä kohtuullisen taloudellisen ja sosiaalisen tasa-arvon kaikille väestöryhmille. Viime vuosina tuloerot ja erityisesti alimman perusturvan jälkeenjääneisyys ovat kuitenkin kasvaneet. Muutamista kohennustoimenpiteistä huolimatta opiskelijoiden, työttömien, yksinhuoltajaperheiden ja pienehkön eläkkeen varassa elävien eläkeläisten asema heikkenee selvästi alkaneena vuonna. Heille ei nyt tule tasokorotuksia. Ansioeläkkeellä olevienkin eläke nousee vain muutamasta sentistä euroon.

Hyvinvointipalveluiden järjestämisestä vastuun kantavat kunnat ovat suurissa talousvaikeuksissa. Kuntien velan ennustetaan tänä vuonna kasvavan entisestään noin 1,4 miljardilla eurolla.

Kunnallisveron ja maksujen sekä vuokrien ja muiden asumiskustannusten korotukset merkitsevät tuntuvaa elintason huononnusta erityisesti köyhimmille. Kuntatalouden nopeasti syvenevä kriisi tarkoittaa paitsi kunnallisten peruspalvelujen tason ja saatavuuden heikkenemistä myös muun muassa toimeentulotuen ja omaishoidon tuen saamisen vaikeutumista. Tästä kärsivät eniten vähävaraisimmat lapsiperheet, sairaat, työttömät ja eläkeläiset.

Eräitä yksittäisiä etuuksia on tällä vaalikaudella tarkistettu, mutta tämä ei muuta sitä todellisuutta, että kokonaisuudessaan etuuksien varassa olevat ovat köyhtyneet muun yhteiskunnan ja muiden väestöryhmien vaurastuessa. Keskeiset perusturvaetuudet ovat jääneet tuntuvasti jälkeen ansioiden kehityksestä. Etuuksien jälkeenjääneisyydestä johtuva korotustarve on keskeisten etuuksien kohdalla vähintään 20—30 prosenttia.

Hallituksen toimilla loitonnutaan kauaksi pohjoismaisen hyvinvointivaltion tavoitteesta pyrkiä väestöryhmien välisten tulo- ja hyvinvointierojen kaventamiseen. Hallituksen keskeiset ministerit, pääministeri ja elinkeinoministeri, ovat julkisuudessa esittäneet muutoksia hallituksen hyvätuloisia suosivaan verolinjaan. Tekoihin ei kuitenkaan ole ryhdytty.

Hallitus asetti näyttävin elkein sosiaaliturvan uudistamiskomitean, jonka tavoite oli pyrkiä köyhyyden vähentämiseen. Komitea kuitenkin epäonnistui työssään, ja täsmälliset esitykset köyhyyden poistamiseksi jäivät puuttumaan.

Kun raja-arvona käytetään niin sanottua EU:n köyhyysrajaa, joka on 60 prosenttia mediaanitulosta, köyhiin kotitalouksiin kuului Suomessa vuonna 2008 lähes 700 000 henkilöä eli 13,2 prosenttia väestöstä. Köyhien ryhmän sisälläkin tuloerot kasvoivat, ja yhä useamman köyhän tulotaso jäi entistä kauemmaksi keskivertotulonsaajasta. Köyhien reaaliset keskitulot laskivat vuodesta 2007. Suomessa on yhä enemmän myös absoluuttisesti köyhiä ihmisiä ja lapsiperheitä. Tästä huolimatta hallitus laiminlyö köyhyyden syihin tarttumisen ja keskittyy tekemään veronkevennyksiä suurituloisia suosien.

Se summa, jolla köyhän kotitalouden tulot keskimäärin alittavat köyhyysrajan, on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Vuonna 2008 tämä niin sanottu köyhyysvaje oli 16,7 prosenttia, kun se vielä edellisvuonna oli 15,1 prosenttia. Lapsiköyhyys laski aavistuksen vuodesta 2007 vuoteen 2008. Silti lapsiköyhyys on puolitoista prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2005. Tämä kehitys on kaikkein huolestuttavinta.

Lapsiperheille köyhyys merkitsee sitä, että harrastukset ja virkistäytyminen jäävät vähäisemmiksi kuin tavallisissa lapsiperheissä. Pahimmillaan köyhyys on vaatetuksen ja ravinnon niukkuutta sekä syrjäytymistä muusta yhteiskunnasta ja kanssaihmisistä. Pysyvään toimeentulon niukkuuteen liittyy helposti myös vanhempien elämänhallinnan heikentyminen.

Hyvinvointi syntyy työnteon kautta. Hallitus kuitenkin laiminlyö tehokkaat toimenpiteet työllisyyden hoitamiseksi ja pitää työvoimapolitiikan määrärahat aivan liian alhaisella tasolla. Talouden elvytystoimet ovat olleet tehottomia. Ongelmat kärjistyvät kuluvana kevätkautena, sillä työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa vielä tuntuvasti, vaikka talous kääntyisikin tänä vuonna selvään kasvuun. Monilla alueilla maassamme työttömyys uhkaa jäädä korkeaksi useaksi vuodeksi ja aiheuttaa kasvavia toimeentulo-ongelmia ja eläkeläisköyhyyden syvenemistä.

Julkisen talouden kestävyys vaatii työurien pidentämistä. Hallituksen asettamien työryhmien neuvottelut työurien pidentämiskeinoista ovat nekin umpikujassa. Näissä neuvotteluissa on ollut esillä esimerkiksi ikääntyneiden työttömien työttömyysturvan heikentäminen poistamalla työttömyysturvan lisäpäivät. Näköpiirissä ei ole tilannetta, joka turvaisi ikääntyneiden uudelleen työllistymisen. Siksi lisäpäivät menettäville työttömille niiden menettäminen johtaa köyhyyteen, joka jatkuu myös eläkkeellä.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Mihin pikaisiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä työttömien, eläkeläisten, yksinhuoltajaperheiden ja opiskelijoiden aseman heikkenemisen estämiseksi ja

aikooko hallitus ehdottaa eri perusturvaetuuksien tasokorotusta ja säilyttää työttömyysturvan lisäpäivät nykyisellään sekä esittää väestöryhmien välistä oikeudenmukaisuutta lisääviä ja sosiaaliturvan rahoituksen turvaavia veroratkaisuja?

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2010

 • Annika Lapintie /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marko Asell /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Sari Palm /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Pertti Virtanen /ps"

Puhemies:

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi ed. Johannes Koskisen ja ed. Antti Kaikkosen,

valtiovarainvaliokunnan jäseneksi ed. Matti Ahteen,

hallintovaliokunnan jäseneksi ed. Elsi Kataisen ja varajäseneksi ed. Lasse Hautalan,

lakivaliokunnan jäseneksi ed. Mirja Vehkaperän,

sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Mirja Vehkaperän,

tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi ed. Juha Miedon ja varajäseneksi ed. Mirja Vehkaperän.

2) Hallituksen esitys vesilainsäädännön uudistamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 277/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys laiksi yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 3/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain, valtiokonttorista annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 4/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 5/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 11/2/2010

7) Hallituksen esitys laeiksi asevelvollisuuslain sekä naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2009 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminta-asiamiehestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 177/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 18.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi torstaina 18.2.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen