Täysistunnon pöytäkirja 94/2010 vp

PTK 94/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

94. TIISTAINA 5. LOKAKUUTA 2010

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.00—15.59), toinen varapuhemies Tarja Filatov (15.59—18.00) ja puhemies Sauli Niinistö (18.00—19.38).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 38 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Janina Andersson /vihr (e)
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Bjarne Kallis /kd (e)
 • Kimmo Kiljunen /sd (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Markus Mustajärvi /vas (e)
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Olli Nepponen /kok (e)
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sanna Perkiö /kok (e)
 • Kari Rajamäki /sd (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Janne Seurujärvi /kesk (e)
 • Tuulikki Ukkola /kok (e)
 • Pekka Vilkuna /kesk (e)
 • Raimo Vistbacka /ps (e)
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Antti Vuolanne /sd (14.17)
 • Jukka Mäkelä /kok (14.51)

__________

Vapautus edustajantoimesta

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Jukka Mäkelä on eduskunnalle osoittamassaan, 30.9.2010 päivätyssä kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta 19.10.2010 lukien tultuaan valituksi Espoon kaupunginjohtajaksi 1.1.2011 lukien ja aloittaessaan perehtymisensä kaupungin johtotehtäviin 19.10.2010. Puhemiesneuvosto puoltaa ed. Jukka Mäkelän pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Jukka Mäkelälle myönnetään näin ollen vapautus edustajantoimesta 19.10.2010 lukien.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 44 ja 48 luvun, luonnonsuojelulain 58 §:n sekä ympäristönsuojelulain 20 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 157/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain 84 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 158/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys jäteverolaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 159/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 160/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys Turkin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 161/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 162/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 163/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 95/1/2010

8) Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 164/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

9) Hallituksen esitys laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 165/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 166/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 167/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 168/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 169/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 170/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 171/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 172/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laeiksi eräiden Turvatekniikan keskuksen tehtäviä ja toimivaltaa koskevien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 173/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys merityösopimuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 174/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

19) Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain ja hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 175/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

20) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 176/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 177/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

22) Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 178/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 119/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 6.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys laeiksi alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen ja alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 74/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 6.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 133/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 6.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi mallioikeuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 225/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 6.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 6.10.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.38

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​