Täysistunnon pöytäkirja 95/2010 vp

PTK 95/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

95. KESKIVIIKKONA 6. LOKAKUUTA 2010

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (14.00—15.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 53 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Janina Andersson /vihr (e)
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Bjarne Kallis /kd (e)
 • Ilkka Kantola /sd
 • Ulla Karvo /kok
 • Anneli Kiljunen /sd (s)
 • Kimmo Kiljunen /sd (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Valto Koski /sd
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas (e)
 • Olli Nepponen /kok (e)
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Sanna Perkiö /kok (e)
 • Kari Rajamäki /sd (s)
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk (s)
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Janne Seurujärvi /kesk (e)
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Lenita Toivakka /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Tuulikki Ukkola /kok (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Pekka Vilkuna /kesk (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Raimo Vistbacka /ps (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (s)
 • Jyrki Yrttiaho /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Suvi Lindén /kok (14.39)
 • Raija Vahasalo /kok (14.49)
 • Tero Rönni /sd (15.08)
 • Reijo Laitinen /sd (15.08)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 163/2010 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 5.10.2010 pidetyssä täysistunnossa. Puhemiesneuvosto oli ehdottanut, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

PTK 94/7/2010

Keskustelussa on ed. Jukka Gustafsson ed. Erkki Pulliaisen kannattamana ehdottanut, että perustuslakivaliokunnan, tarkastusvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto valtiovarainvaliokunnalle.

Puhemiesneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa tarkistanut aikaisempaa ehdotustaan ja ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, tarkastusvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Kun puhemiesneuvoston tarkistettu ehdotus on sama kuin ed. Jukka Gustafssonin ehdotus, puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttäneen yksimielisesti.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, tarkastusvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen ja alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sekä mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2010 vp

Lakialoite  LA 72/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi mallioikeuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 225/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi pöytäkirjan.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys Valko-Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laeiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä, patenttilain 67 §:n ja geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II, liitteen VI ja toimenpiteen 4(2004) hyväksymisestä sekä laeiksi liitteiden ja toimenpiteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, laiksi Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään ympäristövaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimukseen liittyvistä pöytäkirjan liitteistä ja sopimuspuolten konsultatiivikokouksessa hyväksytystä toimenpiteestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimukseen liittyvät pöytäkirjan liitteet ja sopimuspuolten konsultatiivikokouksessa hyväksytyn toimenpiteen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 66/2010 vp (Tarja Tallqvist /kd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

11) Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 68/2010 vp (Timo Heinonen /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

12) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 71/2010 vp (Pentti Oinonen /ps)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys valtion liikelaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 63/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 118/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 94/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2010 vp

Lakialoite  LA 61/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 7.10.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 15.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​