Täysistunnon pöytäkirja 96/2008 vp

PTK 96/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

96. KESKIVIIKKONA 22. LOKAKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (15.08—15.43), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.43—18.01 ja 19.57—20.12) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.01—19.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Katri Komi /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jari Larikka /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Ville Niinistö /vihr
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tuula Peltonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Susanna Haapoja /kesk (15.58)
 • Juha Korkeaoja /kesk (18.29)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22.10. edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Katri Komi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

22. ja 23.10. edustajat

 • Reijo Kallio /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok

22.—24.10. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22.10. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Ilkka Viljanen /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 22.10.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 181, 182/2008 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi 21.10.2008 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 95/17/2008

Keskustelussa on ed. Anneli Kiljunen ed. Jyrki Yrttiahon kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen perusteluja koskevan ehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä perusteluja koskevasta ehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 98, ei 59; poissa 42.

( Ään. 1 )

Puheenvuoron saatuaan lausui

Tarja Tallqvist /kd:

Arvoisa puhemies! Äänestin "ei", mutta se ei näy taululla.

Puhemies:

Merkitään, että ed. Tallqvist äänesti "ei", mikä ei kuitenkaan näy äänestystaululla.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi 21.10.2008 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 95/16/2008

Päätökset

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys suomalaisille pankeil-le myönnettävistä väliaikaisista valtionta- kauksista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 181/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4) asiasta, josta puhemiesneuvosto tulee ehdottamaan, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys Kaupthing Bankin Suomen sivuliikkeeseen tehtyjen talletusten maksuun liittyvästä valtiontakuusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 182/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. [Keskustelu sallittu 3) asian yhteydessä.]

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 §:n, työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 165/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Asia pantiin pöydälle 16.10.2008 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 93/5/2008

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2008 vp

Lakialoite  LA 22, 59, 69, 75/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 98/2/2008

8) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Talousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 1—1087/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Edustajien tekemät talousarvioaloitteet ovat nähtävinä eduskunnan kansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Pyydän edustajia puheenvuorossaan mainitsemaan sen talousarvioaloitteen nimen ja numeron, johon puheenvuoro liittyy.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja talousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi valmismatkalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 83/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laeiksi valmismatkaliikkeistä ja rikoslain 30 luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 99/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain liitteiden sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain liitteiden muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 150/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 20.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen