Täysistunnon pöytäkirja 97/2010 vp

PTK 97/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

97. PERJANTAINA 8. LOKAKUUTA 2010

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.01—13.23).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 42 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Esko Ahonen /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Eero Heinäluoma /sd (s)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok (e)
 • Anneli Kiljunen /sd (s)
 • Kimmo Kiljunen /sd (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Sanna Perkiö /kok (e)
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Juha Rehula /kesk (s)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Petri Salo /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Jan Vapaavuori /kok (s)
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (s)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 8.10.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 180—184/2010 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 675, 678—680, 684, 686, 689—698, 700, 703, 707/2010 vp.

__________

Välikysymyksen esittäminen

Puhemies:

Ed. Bjarne Kallis ja 31 muuta edustajaa ovat 7.10.2010 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen jätevesiasetuksen kumoamisesta (VK 3/2010 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Kallikselle välikysymyksen esittämistä varten.

Bjarne  Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Kotimaisen ympäristönsuojelulain (86/2000) pohjalta annettu valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla on ollut voimassa vuoden 2004 alusta. Kymmenen vuoden siirtymäajalla voimaan tullut asetus pakottaa rakentamaan maaseudun vakituisiin asuntoihin ja vapaa-ajan asuntoihin kalliit jätevesien puhdistusjärjestelmät. Vaikka asetus on ollut voimassa kohta seitsemän vuotta, vieläkään sen määräyksistä ja soveltamisesta ei ole varmistettua tietoa eikä yksimielisyyttä, ja toimeenpanoon liittyviä ehtoja muokataan edelleen.

Asetuksen tarkoituksena on vähentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista ottaen erityisesti huomioon valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet. Käytännössä jätevesiasetuksen lähtökohta on ongelmallinen siksi, että vaadittujen toimien arvioidaan vaikuttavan vesien tilaan varsin vähän. Esimerkiksi haja-asutuksen fosforipäästöt ovat alle yhdeksän ja typpipäästöt alle neljä prosenttia kokonaiskuormituksesta.

Asetuksen 4 §:n tavoitteena on haja-asutusalueiden talousjätevesien aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentäminen, kun sen olisi pitänyt lähteä vesistöjen ravinnekuormituksen vähentämisestä. Haja-asutusalueiden jätevesien ravinnepäästöt tulisi nimenomaan sitouttaa maaperään ja pitää päästöt sitä kautta pois vesistöistä. Vesistöjen kuormituksen vähentäminen olisi riittänyt 4 §:ssä toteuttamaan valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet järkevämmällä tavalla, ja se olisi ollut selkeästi edullisempi toteuttaa. Jätevesien tiukat käsittelyvaatimukset ovat perusteltuja vesistöjen läheisyydessä ja tärkeimmillä pohjavesialueilla, joissa tätä maaperään sitouttamista ei voida vesistöjä ja pohjavesiä rasittamatta toteuttaa.

Asetus ei ole laajassa ja harvaan asutussa maassa kohtuullinen, koska se pakottaa siirtoviemärin ulkopuolella asuvat ympäristönsuojelun kannalta merkitykseltään vähäisiin mutta kalliisiin investointeihin. Noin miljoona suomalaista asuu viemäriverkostojen ulkopuolella.

Heikkotehoisten, kalliiden ja jatkuvaa huoltoa vaativien pienpuhdistamojen myynti erityisesti maaseudun ikääntyville ihmisille on mahdollista epäselvän asetuksen vuoksi. Pienpuhdistamoiden tekniikka ja toimivuus ovat vielä kehitysasteella, ja niiden aiheuttama työmäärä ja kustannukset ovat monille kohtuuttomia. Moni taajamien ulkopuolella asuva on huolissaan siitä, kuinka kalliiksi jätevesijärjestelmän uudistaminen lopulta tulee.

Asetuksen kustannus—hyöty-suhde on jäämässä hyvin pieneksi. On arvioitu, että vesien kuormituksen rajoittaminen tulee haja-asutusalueella kalliimmaksi kuin jätevesien puhdistaminen taajamissa. Asetus aiheuttaa arvion mukaan jopa 2,5 miljardin euron kustannukset maaseudun asukkaille. Koko Itämeren tilan elvyttäminen maksaisi Itämeren suojelukomissio Helcomin mukaan saman verran.

Eduskunta hyväksyi keväällä maaseutupoliittisen selonteon, jossa korostettiin, että kaikkien lakien ja päätösten maaseutupoliittiset vaikutukset arvioidaan tarkoin. Jätevesiasetuksen vaikutukset tulee arvioida erityisen tarkasti, koska sen taloudelliset seuraukset ovat poikkeuksellisen suuret maaseudulla.

Haja-asutusalueita säätelevä jätevesilainsäädäntö koskee niin suurta osaa suomalaisia ja on taloudellisilta vaikutuksiltaan niin mittava, että se tulee säätää lain tasoisesti. Nyt voimassa oleva jätevesiasetus tulee kumota ja luoda uusi lainsäädäntötasoinen säännöstö jätevesien käsittelystä. Mallia voitaisiin ottaa esimerkiksi Ruotsin toteuttamasta kaksiportaisesta järjestelmästä, jossa tiukempaa suojelua tarvitaan vain vesistöihin rajoittuvilla kiinteistöillä.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Mihin kiireellisiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä jätevesiasetuksen kumoamiseksi ja uuden, hyötysuhteeltaan paremman ja oikeudenmukaisemman lainsäädännön toteuttamiseksi vesiensuojelun tavoitteiden saavuttamiseksi?

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2010

 • Bjarne Kallis /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Sari Palm /kd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Annika Lapintie /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Esa Lahtela /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Reijo Laitinen /sd"

Puhemies:

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion liikelaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 7.10.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 96/2/2010

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1—3 §:n ja 1 luvun otsikon sekä 4 §:n mietinnön mukaisina.

5 §

Matti Ahde /sd:

Herra puhemies! Ehdotan 5 §:n muutettavaksi vastalauseen mukaisella tavalla.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Ahteen tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Matti Ahde on ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Matti Ahteen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 5 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 96, ei 60; poissa 43.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi 2 luvun otsikon, 6 §:n ja 3 luvun otsikon, 7—11 §:n ja 4 luvun otsikon, 12—14 §:n ja 5 luvun otsikon, 15—19 §:n ja 6 luvun otsikon, 20 ja 21 §:n sekä 7 luvun otsikon, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 14/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 12.10.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​