Täysistunnon pöytäkirja 70/2006 vp

PTK 70/2006 vp

70. TIISTAINA 13. KESÄKUUTA 2006 kello 14

6) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 72/2006 vp

Astrid Thors /r:

Värderade talman! Det har uttalats många förvåningens ord om den här propositionen och ett av de följande ärendena, nämligen proposition 74. Det väcker säkert faktiskt en hel del förvåning med beaktande av förvaltningsredogörelsen och det som man konstaterade i den.

Täällä on jo monesti hämmästyneenä todettu, miksi nyt käsitellään näitä kahta esitystä, liittyen siihen, että eduskunta eli ainakin muutaman kuukauden siinä uskossa, että tähän kihlakuntajärjestelmään palataan sitten vuonna 2008.

Se, mikä mielestäni on mielenkiintoista, on se, että esitys 74 ja 72 eivät vaikuta olevan ihan yhteismitallisia, koska esitys 74 lähtee siitä, että läänit jaetaan kihlakuntiin huomioiden kuntien rajat. Tässä toisessa esityksessä lähdetään siitä, että voidaan lääneistä poiketa. Vaikka muodollisesti on eri asiasta kysymys, niin hämmästelen tätä eroavaisuutta ja toivoisin, että hallintovaliokunta siihen kiinnittää huomiota.

Det som är bra är att det i proposition 72 finns en hänvisning till att man skall ordna de här nya områdena på det sättet att det också i fortsättningen kan finnas polisinrättningar som har svenska som arbetsspråk. Skulle det inte vara så, kunde vi till exempel uppleva det som Nils Gustafsson upplevde i ännu större utsträckning. Vi var kanske flera som lade märke till att polisen nekade Nils Gustafsson att prata på sitt modersmål med sin hustru för att polisen skulle förstå vad de pratade om.

Esimerkkinä mainittakoon, että kun yksi poliisikokelas yritti saada kesäharjoittelupaikkaa Turun poliisilaitoksella, siellä ei ollut ketään, joka häntä olisi hänen äidinkielellään, ruotsin kielellä, voinut opastaa. Elikkä jos esimerkiksi näitä lakeja käytetään sillä lailla, että Turunmaan kihlakunta yhdistettäisiin Turkuun, se merkitsisi radikaalia muutosta.

Toivoisin, ettei nyt aina näissä yhdistämisissä lähdettäisi ja tehtäisi niin kaavamaisesti aina läänijaon mukaan, niin kaavamaisesti aina keskityttäisi suurempiin alueisiin, koska se tarkoittaa sitä köyhtymistä, mihin monet edelliset kollegat ovat viitanneet. Toivoisin, että molempien käsittelyssä lähdettäisiin siitä, miten voidaan palveluja parantaa, miten voidaan rajoista riippumatta myöskin kehittää poliisitoimintaa. Sinänsä uskon, että yhteistoiminta varmaan on hyväksi ja sitä tarvitaan monessa suhteessa.

Hädin tuskin olimme päässeet edellisestä poliisin koulutukseen liittyvästä lainsäädännöstä, muste oli hädin tuskin kuivunut, kun tässä jo tulee uusia esityksiä. Toivon myöskin, että harkitaan ja mietitään kunnolla, onko poliisikoulutus järjestetty niin, että on esimerkiksi riittäviä yhteistyösopimuksia korkeakoululaitoksen kannalta.

Minulle on kerrottu, että esimerkiksi yksi käynnissä oleva poliisipäällystökurssi, nyt ensimmäinen 15 vuoteen, on aloitettu, mutta ei ole takeita, että sitä pystytään jatkamaan, ja ennen kaikkea, että nuoret kokelaat eivät pääse sellaisiin vakansseihin, jotka auttavat heitä niin, että heillä on niitä ominaisuuksia ja sitä kokemusta, mitä jatkokurssilla vaaditaan. Elikkä malttia ja harkintaa, ja toivon, että valiokunta laajasti kuuntelee asiantuntijoita tässä asiassa.