SIVISTYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 16/2006 vp

SiVL 16/2006 vp - HE 98/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä syyskuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 98/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi liikenne- ja viestintävaliokuntaan samalla määrännyt, että sivistysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Jorma Waldén, opetusministeriö

neuvotteleva virkamies Asta Virtaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö

johtaja, lakiasiat Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto

lakiasiainjohtaja Martti Kivistö, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y.

johtaja Jorma Miettinen, MTV Oy

päälakimies Pia Huhdanmäki, Ruutunelonen Oy/SW Television Oy

apulaisjohtaja Lauri Kaira, Gramex ry

toimitusjohtaja Pekka Rislakki, Kopiosto ry

Lisäksi pyydetyn kirjallisen lausunnon on antanut Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan televisio- ja radiotoiminnasta annettua lakia muutettavaksi.

Televisio- ja radiotoiminnalle syntyy tekniikan kehittymisen myötä uusia mahdollisuuksia ja uusia jakeluteitä. Yhdeksi jakelutieksi on kehittymässä liikkuva vastaanotto matkapuhelimeen tai muuhun kannettavaan laitteeseen. Mobiilitelevisiopalveluita on tarkoitus tarjota uudessa, neljännessä digitaalisessa kanavanipussa.

Esityksessä ehdotetaan muutoksia ohjelmistolupia koskevaan sääntelyyn. Muutoksilla on tarkoitus keventää menettelyä myönnettäessä ohjelmistolupia neljänteen kanavanippuun. Ehdotuksen mukaan ohjelmistoluvan uuteen kanavanippuun myöntäisi Viestintävirasto. Toimilupaa myöntäessään Viestintävirasto käyttäisi lakiin sidottua harkintaa.

Esityksessä ehdotetaan myös, että valtioneuvoston myöntämän digitaalisen toimiluvan nojalla lähetettävät televisio- ja radio-ohjelmistot voitaisiin lähettää samanaikaisesti ja muuttamattomina myös DVB-H-verkossa ilman erillistä toimilupaa. Sama koskisi Yleisradio Oy:n televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain nojalla lähettämiä ohjelmistoja.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esitys pohjautuu liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työryhmän esitykseen. Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että työryhmän muistiosta järjestettiin laaja lausuntokierros ja etenkin työryhmän tekijänoikeusnäkemyksestä annettiin vaihtelevia kannanottoja. Televisio- ja radiotoiminnan harjoittajat sekä teleyritykset pitivät lähestymistapaa olennaisen tärkeänä mobiilitelevision liikkeelle saattamisen ja sisältöjen jakelun monikanavaisuuden kannalta. Tekijänoikeusjärjestöt puolestaan pitivät DVB-H-lähetyksen tulkitsemista samaksi alkuperäiseksi lähetykseksi tekijänoikeus- ja kilpailulainsäädännön vastaisena. Opetusministeriön lausunnossa katsottiin, että ehdotus merkitsisi tekijänoikeuslainsäädännön muuttamista toisessa lainsäädännössä ja puuttumista tekijänoikeuden perustaan, ja kiinnitettiin huomiota kilpailunäkökohtiin. Lausuntokierroksen jälkeen esitysluonnosta muutettiin tekijänoikeuslainsäädäntöön liittyviltä osiltaan.

Sivistysvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa on tullut selkeästi esille, että erimielisyydet tekijänoikeuteen liittyvistä kysymyksistä ovat edelleenkin olemassa, vaikka hallituksen esityksen säännösehdotuksiin ei sinänsä ole huomauttamista. Valiokunnalle on esitetty myös tekijänoikeuslain muuttamista niin, että tekijänoikeuslain 2 pykälään lisättäisiin uusi 5 momentti, joka kuuluu seuraavasti: "Radio- tai televisiolähetykseen sisältyvän teoksen samanaikainen ja muuttamaton lähettäminen samalla maantieteellisellä alueella on käytetystä tekniikasta riippumatta osa samaa alkuperäistä lähetystä, kun lähettäminen tapahtuu alkuperäisen lähettäjäyrityksen lukuun." Valiokunta ei ota ehdotukseen kantaa tämän lain yhteydessä vaan katsoo, että asia tulee käsitellä ja tulkintaerimielisyydet ratkaista pikaisesti perusteellisessa laajapohjaisessa valmistelussa.

Valiokunta painottaa sitä, että esityksellä pyritään edistämään yleistä tietoyhteiskuntakehitystä sekä takaamaan mahdollisuudet uusien viestintäteknologioiden käyttöönotolle.

Hallituksen esityksen mukaan televisio- tai radiotoiminnan harjoittaja, jolla on valtioneuvoston myöntämä toimilupa digitaaliseen lähetystoimintaan, saa lähettää toimiluvan nojalla tarjoamansa ohjelmiston ilman erillistä toimilupaa myös säännöksessä tarkoitetussa verkossa. Ohjelmisto on lähetettävä samanaikaisesti ja sisällöltään muuttamattomana toimiluvan mukaisella tai muulla alkuperäisellä lähetysalueella.

Säännös koskee käytännössä tällä hetkellä erityisesti televisiotoimintaa, johon on myönnetty suurin osa digitaalisen toiminnan toimiluvista. Tällä hetkellä voimassa on kolme digitaalisen radiotoiminnan toimilupaa, jotka valtioneuvosto on myöntänyt radiotoimintaan digitaalisessa maanpäällisessä televisioverkossa.

Valiokunta yhtyy hallituksen näkemykseen siinä, että tekijänoikeuslain soveltamisen kannalta tässä säännöksessä tarkoitettu toiminta voidaan katsoa rinnakkaiseksi lähettämiseksi, kun kyse on DVB-T-verkossa tapahtuvaan lähettämiseen verrattavasta lähettämisestä. Lähtökohtana on, että sama sisältö lähetetään toisessa lähetysjärjestelmässä samanaikaisesti ja samalla alueella siten, että lähetykset ovat eri vastaanottolaitteilla samojen tai suurin piirtein samojen vastaanottajien vastaanotettavissa. Kun rinnakkaisen lähettämisen liiketoimintamallit eivät poikkea muista vapaasti yleisön vastaanotettavissa olevien televisio- tai radiolähetysten liiketoimintamalleista, on olemassa hyvät perusteet sille, että sovittavan korvauksen pitäisi kattaa sekä alkuperäinen että rinnakkainen lähetystoiminta. Sillä, että tällaisessa rinnakkaisessa lähettämisessä käytetään eri lähetysjärjestelmiä, ei pitäisi olla vaikutusta korvaukseen.

Lausunto

Lausuntonaan sivistysvaliokunta esittää,

että liikenne- ja viestiävaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on esitetty.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • vpj. Säde Tahvanainen /sd
 • jäs. Hanna-Leena Hemming /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo Hakkila

​​​​