SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2006 vp

SiVM 16/2006 vp - HE 216/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta (HE 216/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitusneuvos Lauri Liusvaara, opetusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia.

Lukiokoulutuksen järjestämislupia voidaan lukiolain säännösten mukaan myöntää myös ulkomailla järjestettävää opetusta ja koulutusta varten.

Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi koulutuksen järjestämislupaan perustuvan, yksityisen koulutuksenjärjestäjän ulkomailla järjestämän lukiokoulutuksen yksikköhinnan määräytymisestä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin muutosehdotuksin.

Nykyisen lukiolain säännökset mahdollistavat koulutuksen järjestämisluvan myöntämisen myös ulkomailla järjestettävää opetusta varten. Ulkomailla asuvat suomalaisnuoret ovat suorittaneet suomalaisen koulujärjestelmän mukaisia lukio-opintoja lähinnä etäopetusjärjestelyihin tukeutuen. Sivistysvaliokunta on lausunnossaan hallituksen kertomuksesta 2004 pitänyt tärkeänä, että opetusministeriö harkitsee muun muassa taloudellisten edellytystensä pohjalta mahdollisuutta käynnistää myös lukiokoulutusta ulkomailla. (SiVL 8/2005 vpK 3/2005 vp ).

Yhdelle suomalaiselle, ulkomailla toimivalle lukiolle on myönnetty määräaikainen koulutuksen järjestämislupa ulkomailla järjestettävää lukiokoulutusta varten 1 päivästä elokuuta 2007 lukien. Tämän johdosta on syntynyt tarve säätää ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksesta. Hallituksen esityksen mukaan mahdollisista opiskelijoilta perittävistä maksuista säädettäisiin tarkemmin muuttamalla opetusministeriön asetusta eräistä oppilailta ja opiskelijoilta perittävistä maksuista (1323/2001). Hallituksen esityksen perustelujen mukaan ulkomailla järjestettävän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen maksujen säätely yhdenmukaistetaan ulottamalla perusopetuksen maksuja koskeva säätely koskemaan vastaavalla tavalla myös lukiokoulutusta.

Valiokunta katsoo, että mahdollisia harkinnanvaraisia valtionosuustarkistuksia tehtäessä tulee toimia yhteistyössä ulkomailla sijaitsevan lukiokoulutuksen järjestäjän kanssa paikallisten olosuhteiden selvittämiseksi.

Tarvittavissa säännösmuutoksissa ylioppilastutkinnon järjestämiseksi ulkomailla lukiokoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa on annettu erillinen hallituksen esitys (HE 248/2006 vp).

Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen hyväksymistä muutettuna siten, että lain nimike täsmennetään.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi lain nimike muutettuna:

Laki

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

_______________

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • vpj. Säde Tahvanainen /sd
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo  Hakkila