SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ  5/2008 vp

SiVM 5/2008 vp - K 7/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2007

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 30 päivänä toukokuuta 2008 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi Eduskunnan kirjaston kertomuksen vuodelta 2007 (K 7/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

johtava tietoasiantuntija Timo Turja, Eduskunnan kirjasto

puheenjohtaja Heikki Vaakanainen, Eduskunnan ammattiosasto ry

verkkopalveluamanuenssi Leena Karjalainen, Eduskunnan virkamiesyhdistys ry

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kertomuksen sekä saamansa selvityksen perusteella valiokunta on voinut todeta, että Eduskunnan kirjastoa on vuonna 2007 hoidettu hyvin.

Valiokunta kiinnitti huomiota edellisen kirjaston kertomuksen käsittelyn yhteydessä siihen, että Eduskunnan kirjasto on kansalaisille tärkeä demokratian tukipalvelu. Sen vuoksi valiokunta katsoi, että kirjaston olisi entistä aktiivisemmin markkinoitava palvelujaan. Kirjasto onkin kertomusvuoden aikana jatkanut maakuntakierroksia ja suunnannut tiedonhallinnan koulutusta entistä aktiivisemmin myös ulkoisille asiakasryhmille. Koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden määrä nousi kertomusvuonna yli 40 prosentilla, mikä johtuu erityisesti aktiivisesta panostuksesta tärkeimmille asiakasryhmille suunnatun koulutuksen järjestämiseen. Koulutustilaisuuksia järjestettiin kertomusvuonna yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2006.

Tiedonhakutoimeksiantojen määrän kasvu kääntyi kertomusvuonna noin 20 prosentin laskuun, mikä osaltaan johtunee siitä, että ihmiset etsivät entistä enemmän tietoa internetistä itsenäisesti. Kirjastosta annettujen lainojen määrä lisääntyi kertomusvuonna hieman. Huomattavaa on, että kaukolainatoimeksiantojen määrä kasvoi noin 25 prosenttia. Kaukolainapalvelua kirjasto tarjoaa erityisesti eduskunta-asiakkaille ja tutkijoille.

Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että valokuva-arkistolainojen määrä kasvoi noin 50 prosentilla. Sen vuoksi on hyvä, että kertomusvuonna aloitettu eduskunnan kuvahallintajärjestelmän määrittely ja valintatyö on vuonna 2008 saatu loppuun ja kuva-arkisto on jo voitu avata sisäisten asiakkaiden käyttöön. Ulkoiseen käyttöön se on tarkoitus avata vuoden lopussa. Eduskunnan kirjasto avasi kertomusvuonna myös ns. kirjasto 2.0 -palvelun eli kirjaston blogin, jonka avulla kirjastossa tehtävää asiantuntijatyötä tehdään näkyväksi ja pyritään myös keskusteluun asiakkaiden kanssa.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että Eduskunnan kirjasto jatkossakin on avoin kaikille kansalaisille. Sen vuoksi on tärkeää, ettei kirjaston palveluja eduskunnan hallinnon kehittämisen yhteydessä heikennetä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton,

että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Tuomo Hänninen /kesk
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • vjäs. Risto Autio /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo  Hakkila

​​​​