SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2011 vp

StVM 14/2011 vp - HE 74/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi ja laiksi työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä lokakuuta 2011 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi ja laiksi työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012 (HE 74/2011 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Inka Hassinen, sosiaali- ja terveysministeriö

osastopäällikkö Maijaliisa Takanen, Eläketurvakeskus

johtaja Pertti Männistö, Keva

eläke- ja työura-asioiden päällikkö Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
 • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
 • Työeläkevakuuttajat TELA ry
 • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijän eläkelakia, työntekijän eläkelain voimaanpanolakia, merimieseläkelakia, merimieseläkelain voimaanpanosta annettua lakia, yrittäjän eläkelakia, yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annettua lakia sekä maatalousyrittäjän eläkelakia ja maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annettua lakia.

Mainittujen lakien eläkeotetta koskeviin säännöksiin tehtäisiin muutoksia, koska myös julkisten alojen eläkelaitokset antavat eläkeotteen julkisten alojen työeläketurvan piiriin kuuluville työntekijöille vuodesta 2012 lähtien. Eläkeotteesta näkyisivät jatkossa myös julkisten alojen eläkelakien mukaiset työansiot sekä yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaan vakuutettu työskentely ja kokonaistyötulot. Laissa säädettäisiin entistä tarkemmin siitä, missä tilanteissa yksityisten alojen eläkelaitos antaa vakuutetulle työeläkeotteen. Kirjallista eläkeotetta ei lähetettäisi henkilölle, joka on jo saanut eläkeotteen julkisten alojen eläkelaitokselta tai yksityisten alojen eläkelaitokselta otteen lähettämisvuonna. Muutoksia tehtäisiin myös säännöksiin siitä, mikä eläkelaitos selvittää työeläkeotteella ilmoitettavien yksityisten alojen työeläkelakien mukaisten ansiotietojen oikeellisuuden.

Esityksessä ehdotetaan, että kirjallisen työeläkeotteen antamisväliä harvennettaisiin. Yksityisten alojen työeläkelaitokset antaisivat kirjallisen työeläkeotteen vakuutetuille joka kolmas vuosi. Työeläkeotteella näkyisivät jatkossa tiedot kuudelta eläkeotteen lähettämisvuotta edeltävältä vuodelta. Eläkelaitoksella olisi velvollisuus selvittää tietojen oikeellisuus takautuvasti näiltä kuudelta vuodelta.

Edellä mainittuihin lakeihin tehtäisiin myös eräitä niiden toimeenpanoa selkeyttäviä tarkistuksia ja teknisiä tarkistuksia.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että säädettäisiin laki työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012. Laki olisi määräaikainen, ja siinä säädettäisiin, missä tilanteissa yksityisten alojen eläkelaitos antaa eläkeotteen vuonna 2012.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012. Laki työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012 olisi voimassa vuoden 2012 loppuun.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta pitää vakuutetun kannalta merkittävänä parannuksena sitä, että työeläkeotteelta näkyy jatkossa vakuutetun koko eläketurva. Nykyisin eläkeotteessa ei ole näkyvissä julkisten alojen eläkelakien mukaisia eläkkeitä, vaan ne on pitänyt pyytää erikseen eläkelaitoksesta. Muutos parantaa vakuutetun mahdollisuuksia seurata vakuutettujen ansioiden oikeellisuutta ja eläkekertymäänsä.

Esityksessä ehdotetaan, että työeläkeote annetaan joka kolmas vuosi, kun se nyt annetaan vuosittain. Vakuutettujen etua turvataan sillä, että eläkeotteessa on eläkkeeseen oikeuttavat ansiot kuudelta otteen antamisvuotta edeltäneeltä vuodelta ja että aikaa, jolta eläkelaitoksella on velvollisuus selvittää tietoja, pidennetään kuuteen vuoteen. Muutos merkitsee sitä, että vakuutetulla on mahdollisuus tarkistaa jokaista vuotta koskevat tiedot kirjallisesta otteesta kahdesti. Lisäksi vakuutetulla on mahdollisuus aina halutessaan saada sähköinen työeläkeote eläkelaitoksesta.

Koska eläkeote annetaan jatkossa harvemmin, valiokunta pitää tärkeänä, että työeläketietojen tarkistamisen merkitystä korostetaan viestinnässä jatkuvasti ja tavalla, joka saavuttaa eri työntekijäryhmät. Tiedottamisessa on erityinen haaste saavuttaa työmarkkinoilla epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevät nuoret, jotka eivät ikänsä vuoksi ole kiinnostuneita eläkeasioista, mutta joilla on suuri riski siitä, että eläketiedot ovat puutteelliset. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan saaman selvityksen mukaan lähivuosina työeläkelaitosten viestinnässä korostetaan erityisesti sähköisen työeläkeotteen olemassaoloa ja merkitystä. Valiokunta pitää tätä perusteltuna, koska sähköinen työeläkeote parantaa eläketurvastaan kiinnostuneen mahdollisuuksia tarkistaa eläketietonsa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Arja Juvonen /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Lasse Männistö /kok
 • Hanna Tainio /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Ari Jalonen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Esko  Salo