SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2006 vp

StVM 16/2006 vp - HE 105/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen sisäinen kuntoutusyhtiö Petrean muuttamisesta säätiöksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Kansaneläkelaitoksen sisäinen kuntoutusyhtiö Petrean muuttamisesta säätiöksi (HE 105/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Virpi Korhonen ja ylitarkastaja Susanna Grimm-Vikman, sosiaali- ja terveysministeriö

lainsäädäntöneuvos Jyri Inha ja hallitusneuvos Miliza Vasiljeff, valtiovarainministeriö

neuvotteleva virkamies Annukka Lehtonen, kauppa- ja teollisuusministeriö

johtaja Matti Puhakka ja toimitusjohtaja Jari Hlavaty, Kansaneläkelaitos

lakimies Hannele Aalto, Kansaneläkelaitoksen Toimihenkilöt ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kansaneläkelaitoksen sisäinen yhtiö Petrean muuttamisesta säätiöksi. Säätiö tuottaisi kuntoutuspalveluja ja niihin liittyviä palveluja. Lailla Kansaneläkelaitos oikeutettaisiin luovuttamaan nykyisen Kansaneläkelaitoksen sisäisenä yhtiönä toimivan kuntoutusyhtiö Petrean toiminta ja sen hallinnassa oleva irtain omaisuus perustettavalle säätiölle. Perustettava säätiö tulisi toimimaan Kansaneläkelaitoksen omistamissa toimitiloissa vuokralla.

Säätiön säädekirjan mukainen säädepääoma olisi kaksi miljoonaa euroa, jonka Kansaneläkelaitos rahoittaisi realisoimalla osakkeitaan. Jos säätiön toiminta lakkaa, palautuisivat sen omaisuus ja varat Kansaneläkelaitokselle.

Sisäinen yhtiö Petrean palveluksessa oleva henkilöstö siirtyisi säätiön palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä.

Koska sisäinen yhtiö Petrea on ollut osa eduskunnan valvonnan alaista Kansaneläkelaitosta ja sen toimintaa, on asiasta säädettävä lailla.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Kansaneläkelaitoksen tulosyksikkönä toimiva kuntoutusyhtiö Petrea toimii vapaassa kilpailutilanteessa kuntoutuspalvelujen tuottajana. Valiokunta pitää hankintalainsäädännön ja kilpailun läpinäkyvyyden kannalta perusteltuna Petrean toiminnan eriyttämistä Kansaneläkelaitoksen muusta toiminnasta itsenäiseksi oikeushenkilöksi. Hallituksen esityksen mukaan Petrean eriyttämisellä ei tavoitella toiminnan perusteiden tai sisällön muutoksia, vaan juridisen aseman selkeyttämistä. Petrean osaamisalueisiin kuuluisivat edelleen laadukkaiden kuntoutuspalveluiden moniammatillinen tuottaminen vajaakuntoisille sekä uusien kuntoutuspalvelujen kehittäminen.

Esityksen mukaan Petrean toiminta olisi vastaisuudessakin suurelta osin joko verovaroilla tai veronluonteisilla maksuilla hankittavien pääsääntöisesti lakisääteisten kuntoutuspalvelujen tuottamista ja sen toiminnassa olisi edelleen yleishyödyllisiä ja sosiaalisia tavoitteita. Petrean tavoitteena ei ole tuottaa voittoa omistajalleen. Hallituksen esityksen mukaan vaihtoehtona lainvalmistelussa harkittiin Petrean muuttamista osakeyhtiöksi. Vaikka osakeyhtiö voi nykyisin toimia tavoittelematta voittoa, valiokunta pitää perusteltuna Petrean muuttamista säätiöksi ottaen huomioon, että valtaosa Petreaan verrattavista ja sen kanssa kilpailevista lakisääteisiä kuntoutuspalveluja tuottavista laitoksista toimii yleishyödyllisinä yhteisöinä. Valiokunta toteaa kuitenkin, että Petrean toimintaympäristön mahdollisesti muuttuessa tulee tarvittaessa harkita uudelleen myös sitä, mikä on tarkoituksenmukaisin yhteisömuoto Petrean toiminnan turvaamisen ja sen asiakkaiden kuntoutuspalvelujen kehittämisen näkökulmasta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Leena Rauhala /kd
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd
 • vjäs. Terhi Peltokorpi /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Harri  Sintonen