SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2010 vp

StVM 16/2010 vp - HE 93/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi huumausainelain 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä kesäkuuta 2010 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi huumausainelain 3 §:n muuttamisesta (HE 93/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö

lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö

poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäasiainministeriö

tutkintapäällikkö Esko Hirvonen, Tullihallitus

rikoskemisti Laura Aalberg, Keskusrikospoliisi

ylitarkastaja Katja Pihlainen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

laboratorionjohtaja Timo Seppälä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lakialoite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavan aloitteen:

 • lakialoitteen laiksi huumausainelain 3 §:n muuttamisesta (LA 23/2010 vp — Juha Hakola /kok ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 27 päivänä toukokuuta 2010.

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi huumausainelakia. Lakiin otettaisiin säännös metyleenidioksipyrovaleroni-nimisen aineen määrittelemisestä huumausaineeksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lakialoite

Lakialoitteessa LA 23/2010 vp ehdotetaan, että uusi huume MDPV luokiteltaisiin huumausaineeksi.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Metyyleenidioksipyrovaleroni (MDPV) on synteettinen aine, jolla on keskushermostoa stimuloivia amfetamiinin kaltaisia vaikutuksia. Ainetta käytetään suun kautta, nuuskaamalla tai suoneen pistämällä, ja sen vaikutuksia on väitetty muun muassa amfetamiinin ja kokaiinin kaltaisiksi. MDPV:n on raportoitu aiheuttavan aggressiivista käytöstä, aistiharhoja ja hallusinaatioita. MDPV aiheuttaa voimakasta psyykkistä riippuvuutta, siihen liittyy vaarallisen yliannostuksen riski ja sen käyttö on todennäköisesti aiheuttanut kuolemantapauksia.

Huumeiden käyttäjien hoitopaikkojen ja terveysneuvontapisteiden kokemusten mukaan MDPV:n käyttö on viime aikoina yleistynyt erityisesti amfetamiinin ja toisaalta myös opiaattien ongelmakäyttäjien keskuudessa. Poliisin havaintojen mukaan MDPV:n käyttö huumaavaan tarkoitukseen on lisääntynyt erittäin paljon ja levinnyt eri puolille maata.

Valiokunta pitää perusteltuna MDPV:n kiireellistä luokittelemista huumausaineeksi, vaikka sitä ei toistaiseksi ole sisällytetty YK:n tai Euroopan unionin piirissä laadittaviin huumausaineluetteloihin. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Uusien aineiden luokitteleminen huumausaineiksi kansallisen arvion perusteella on nykyisin mahdollista vain huumausainelakia muuttamalla. Valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että selvitetään mahdollisuuksia huumausainelain muuttamiseksi siten, että uusia aineita voidaan luokitella huumausaineiksi myös asetuksella. Arvioinnissa on syytä ottaa huomioon myös rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ja kansainvälisiin huumausainesopimuksiin liittyvät velvoitteet.

Lakialoite

Valiokunta on hyväksynyt huumausainelain 3 §:n muutoksen hallituksen esittämässä muodossa. Valiokunnan kannasta seuraa, että lakialoite on hylättävä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että lakialoite LA 23/2010 vp hylätään.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Inkeri Kerola /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Risto Autio /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Merja Kuusisto /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen

​​​​