SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2009 vp

StVM 17/2009 vp - HE 73/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä toukokuuta 2009 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 73/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Maritta Hirvi, sosiaali- ja terveysministeriö

kehityspäällikkö Maijaliisa Takanen, Eläketurvakeskus

lakiasiainjohtaja Anne Perälehto-Virkkala, Kuntien eläkevakuutus

lakimies Keijo Karhumaa, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

työmarkkinalakimies Riikka Kolkkala, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

neuvottelupäällikkö Seppo Väänänen, Palkansaajajärjestö Pardia ry

apulaisjohtaja Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

lainopillinen asiamies Risto Tuominen, Suomen Yrittäjät

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän eläkelakia, merimieseläkelakia, yrittäjän eläkelakia, maatalousyrittäjän eläkelakia, kunnallista eläkelakia, valtion eläkelakia ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelakia.

Esityksen mukaan eläkkeen selvittämisestä ja maksamisesta muiden eläkelaitosten puolesta huolehtiva niin sanottu viimeinen eläkelaitos määräytyisi hakijan työansioiden perusteella. Toimivaltainen eläkelaitos olisi pääsääntöisesti se eläkelaitos, jossa työntekijällä tai yrittäjällä on ollut työansioita eniten vakuutettuna eläketapahtumaa edeltäneiden kahden kalenterivuoden aikana. Viimeisen eläkelaitoksen periaatetta sovellettaisiin myös, jos viimeinen eläkelaitos olisi julkisten alojen eläkelaitos ja yksityisten alojen työeläkelaitoksille tulisi työkyvyttömyyseläkkeestä laitoskohtainen vastuu.

Työntekijällä olisi oikeus jäädä vanhuuseläkeiässä työntekijän eläkelain mukaiselle vanhuuseläkkeelle riippumatta siitä, jatkaako hän edelleen työntekijän eläkelain mukaisesti vakuutetussa luottamustehtävässä. Edellytyksenä olisi, että työsuhde, josta työntekijä haluaa jäädä vanhuuseläkkeelle, on päättynyt.

Lisäksi lakeihin tehtäisiin eräitä lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Yksityisten alojen toimivaltaisen eläkelaitoksen ja viimeisen eläkelaitoksen määräytymistä koskevat muutokset ehdotetaan kuitenkin tulemaan voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2012.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksen tarkoituksena on helpottaa eläkeasioiden hoitamista eläkkeensaajan kannalta ja selkeyttää eläkelakien toimeenpanoa. Eläkeasiaa hoitavan viimeisen laitoksen määräytymistä ehdotetaan mukautettavaksi eläkelaeissa tapahtuneisiin muutoksiin. Samalla esityksellä jatketaan yksityisen ja julkisen sektorin eläkejärjestelmien yhdenmukaistamista myös täytäntöönpanon osalta. Pääsääntöisesti viimeinen eläkelaitos määräytyisi sen mukaan, missä laitoksessa työntekijällä tai yrittäjällä on ollut eniten ansioita vakuutettuna eläketapahtumaa edeltäneiden kahden vuoden aikana.

Esitys korjaa myös nykyisessä lainsäädännössä olevan luottamushenkilöiden eläkeoikeutta koskevan epäkohdan. Jatkossa työntekijällä on oikeus jäädä työntekijän eläkelain mukaiselle vanhuuseläkkeelle, vaikka hän jatkaisi vakuutetussa luottamustoimessa. Muilta osin esityksellä ei ole vaikutusta eläke-etuuksiin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Päivi Räsänen /kd
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Tapani Mäkinen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää