SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2008 vp

StVM 18/2008 vp - HE 132/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2008 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 132/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, sosiaali- ja terveysministeriö

tutkija  Jouko  Karjalainen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisäksi Suomen Kuntaliitto on antanut kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotukea koskevaa lainsäädäntöä. Vuoden 2008 loppuun saakka voimassa olevaa säännöstä, jonka mukaan osa toimeentulotukea saavien ansiotuloista jätetään ottamatta huomioon tukea myönnettäessä, ehdotetaan jatkettavaksi edelleen määräaikaisena vuoden 2009 loppuun saakka.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksessä toimeentulotuen niin sanottua etuoikeutettua tuloa koskevan kokeilun voimassaoloaikaa ehdotetaan jatkettavaksi yhdellä vuodella. Vaikka kokeilun myönteisten vaikutusten on arvioitu jääneen vähäisiksi, on kokeilu kuitenkin hyödyttänyt joitakin asiakkaita ja kunnille aiheutuneet kustannukset ovat olleet vähäisiä.

Valmisteltavana olevassa sosiaaliturvan uudistuksessa on tarkoitus kehittää perusturvaa siten, että eri elämäntilanteissa perusturvan taso on riittävä eikä aiheuta tarvetta turvautua viimesijaiseen toimeentulotukeen. Uudistuksessa on valiokunnan käsityksen mukaan syytä korostaa ennalta ehkäisevän toimeentulotuen merkitystä ja varmistaa toimeentulotuen perusosan riittävyys elinkustannusten kehityksen mukaisesti. Muun muassa etuoikeutetun tulon tarpeellisuutta arvioidaan vielä uudistuksen valmistelussa, minkä vuoksi kokeilun ehdotettu jatkaminen vuodella on perusteltua. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Risto Autio /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Paula Sihto /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Merja Kuusisto /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen

​​​​