SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2014 vp

StVM 19/2014 vp - HE 203/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä lokakuuta 2014 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 203/2014 vp).

Asiantuntija

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitussihteeri Pia Nissinen, sosiaali- ja terveysministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi määräaikaista, vuoden 2016 loppuun voimassa olevaa, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annettua lakia. Ansiorajoja, joiden jälkeen työkyvyttömyyseläke olisi jätettävä lepäämään, nostettaisiin ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja sitä sovellettaisiin takautuvasti vuoden 2014 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali -ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • jäs. Johanna Jurva /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Mikael Palola /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Hanna Tainio /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää