SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2003 vp

StVM 2/2003 vp - HE 15/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä toukokuuta 2003 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 §:n muuttamisesta (HE 15/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö

jaostopäällikkö Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

apulaisjohtaja Tauno Jouhtimäki, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

toiminnanjohtaja Raimo Kivineva, Maatalouslomittajat ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia niin, että siinä otetaan huomioon kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen tehdyt rakenteelliset muutokset. Ehdotetut muutokset koskevat maksullisesta lomittaja-avusta perittäviä maksuja ja itse lomituksensa järjestäville maatalousyrittäjille lomitusten järjestämisestä maksettavia korvauksia.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Ehdotettua lakia sovellettaisiin kuitenkin itse järjestetystä lomituksesta maksettaviin korvauksiin taannehtivasti 1 päivästä maaliskuuta 2003.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta on asian käsittelyn yhteydessä kiinnittänyt huomiota maatalouslomittajien saatavuuden turvaamiseen myös tulevaisuudessa. Tilakoon kasvaessa maatalouslomittajien ammattitaitovaatimukset kasvavat, minkä johdosta tulee enenevästi panostaa lomittajien työnohjaukseen sekä täydennyskoulutukseen. Myös työn osa-aikaisuutta tulisi vähentää alan houkuttavuuden lisäämiseksi. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää