SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2009 vp

StVM 2/2009 vp - HE 230/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, elintarvikelain, kemikaalilain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä helmikuuta 2009 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi terveydensuojelulain, elintarvikelain, kemikaalilain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 230/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö

johtaja Maija Hatakka, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

lakimies Laura Holkko, Kuluttajavirasto

puolustusvoimien ylieläinlääkärin sijainen Mika Aho, Pääesikunta

ympäristöterveyspäällikkö Merja Vuori, Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

erityisasiantuntija Tarja Hartikainen, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydensuojelulakia, elintarvikelakia, kemikaalilakia, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annettua lakia sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettua lakia. Lakeihin ehdotetaan lisättäviksi säännökset, joiden mukaan valtion tulisi korvata kunnille kustannukset, jotka aiheutuvat keskusviranomaisten kunnille toimeenpantaviksi antamista sellaisista tehtävistä, jotka on säädetty edellä mainituissa ympäristöterveydenhuollon laeissa keskusviranomaisen tehtäviksi. Lakeihin ehdotetaan myös lisättäviksi kunnan toiminnanharjoittajilta perimien maksujen viivästyskorkoa koskevat säännökset.

Terveydensuojelulakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan puolustusvoimat vastaisi kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävistä puolustusvoimien sotilaallisissa harjoituksissa, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettävissä kohteissa sekä sotilaallisessa kriisinhallinnassa ulkomailla. Lisäksi terveydensuojelulakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan kunnan tulisi huolehtia alueellaan lain soveltamisalaan liittyvistä Maailman terveysjärjestön terveyssäännöstön eräissä artikloissa tarkoitetuista tehtävistä.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esitys selkeyttää ympäristöterveydenhuollon keskusviranomaisten ja kuntien välistä vastuunjakoa kustannuksista, jotka liittyvät keskusviranomaisten lakisääteisiin tehtäviin. Ehdotuksen mukaan valtio korvaa kunnille keskusviranomaisten toimeksiannosta tapahtuvasta ylimääräisestä työstä aiheutuneet kustannukset. Kuntien ympäristöterveydenhuollon maksujen perintää tehostetaan mahdollistamalla viivästyskoron periminen julkisoikeudellisista valvontamaksuista.

Ehdotetun elintarvikelain 71 §:n 3 momentin perusteella lain 30 §:n 4 kohdan mukaisten valvontatehtävien suorittamisesta valtio korvaa kunnille ainoastaan näytteiden tutkimuskustannukset. Ehdotettu kustannusvastuun jakaminen perustuu nykyiseen työnjakoon kuntien ja Elintarviketurvallisuusviraston välillä. Voimassaolevan lain nojalla Elintarviketurvallisuusvirasto vastaa valtakunnallisesti erityistä asiantuntemusta edellyttävistä valvontatehtävistä, mutta näihin tehtäviin liittyvä tavanomainen elintarvikevalvonta on kuntien vastuulla. Valtio korvaa näin ollen edelleen muun muassa erityistä asiantuntemusta vaativiin valvontatehtäviin liittyvän ja yleensä kalliin erikoisanalytiikan. Näiden vaativien laboratorioanalyysien suorittamiseen tarvittava näytteenotto pystytään yleensä sovittamaan kunnan muuhun suunnitelmalliseen valvontaan, jolloin siitä aiheutuvat kustannukset voidaan kattaa elintarvikealan toimijoilta perittävillä maksuilla. Valiokunta pitää tärkeänä, ettei tässä yhteydessä lisätä kuntien tehtäviä ja kustannusvastuuta nykyisestä.

Ehdotetun terveydensuojelulain 7 a §:n mukaan puolustusvoimat huolehtii laissa kunnan terveydensuojeluviranomaisille säädetyistä tehtävistä puolustusvoimien sotilaallisissa harjoituksissa, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettävissä kohteissa sekä kriisinhallinnassa ulkomailla. Puolustusvoimien vastuu terveydensuojelutehtävistä on ehdotuksen mukaan suppeampi kuin voimassa olevassa elintarvikelaissa. Valiokunnan saaman selvityksen perusteella ympäristöterveydenhuollon kokonaisuuden kannalta viranomaisvalvonnan järjestäminen yhtenäisin perustein sekä terveydensuojelussa että elintarvikevalvonnassa olisi tarkoituksenmukaista. Puolustusvoimat pyrkii kuitenkin keskittymään ydintoimintoihinsa ja hankkimaan tarvitsemansa tukipalvelut osto- ja kumppanuussopimusten kautta, jolloin myös terveydensuojelulain mukaisia toimintoja ostetaan ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Tämän vuoksi esityksessä on pidetty tarkoituksenmukaisena, että muissa kuin 7 a §:ssä tarkoitetuissa kohteissa terveydensuojelun valvontatehtävistä vastaa edelleen kunta. Valiokunta katsoo, että työnjaon toimivuutta on tältä osin seurattava valvonnan toteuttamisessa.

Valiokunta pitää tärkeänä, että terveydensuojeluviranomaisten toimivallasta myöntää laivojen saniteettitoimenpiteisiin kohdistuvia Kansainvälisen terveyssäännöstön edellyttämiä todistuksia säädetään ehdotuksen mukaisesti terveydensuojelulain 6 §:ssä. Valiokunta ehdottaa 6 §:n kielellistä tarkistamista.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että 2.—5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 6 § muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotus
1. lakiehdotus
6 §

Kunnan terveydensuojelutehtävät

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kunnan tehtävänä on myös huolehtia alueellaan tämän lain soveltamisalaan liittyvien Euroopan yhteisön asetusten noudattamisen valvonnasta sekä Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) (SopS 51/2007) 20 ja 39 artiklassa tarkoitettujen todistusten myöntämisestä säännöstön liitteessä 3 olevan mallin mukaisesti.

_______________

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • jäs. Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen

​​​​