SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 25/2003 vp

StVM 25/2003 vp - HE 150/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 §:n ja vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä marraskuuta 2003 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi sairausvakuutuslain, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 §:n ja vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 150/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

ylitarkastaja Mirjami Saarelma, Verohallitus

tarkastaja Timo Salomaa, Kansaneläkelaitos

yhteyspäällikkö Karoliina Nurmi, Eläketurvakeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettua lakia sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annettua lakia. Ulkomailla työskentelevän, rajoitetusti verovelvollisen työntekijän sairausvakuutusmaksun perustetta ehdotetaan tarkennettavaksi silloin, kun palkan maksajana on ulkomainen työnantaja. Ehdotuksen mukaan vakuutetun sairausvakuutusmaksun perusteena olevasta vakuutuspalkasta ei saisi tehdä tuloverolaissa tarkoitettuja vähennyksiä.

Suomalaisen työnantajan vuosi-ilmoitusvelvollisuutta koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi. Sairausvakuutuslakiin ehdotetaan lisättäväksi valtuus säätää valtioneuvoston asetuksella rajoitetusti verovelvollisilta perittävien vakuutetun sairausvakuutusmaksujen tilittämisestä Kansaneläkelaitokselle. Lisäksi muutettaisiin työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetussa laissa olevaa työnantajan määritelmää.

Työnantajan kansaneläkemaksun maksuluokan määräytymistä koskevaa säännöstä ehdotetaan tarkennettavaksi. Kansaneläkemaksun maksuluokka määräytyisi suomalaisen työnantajan maksuluokkaa käyttäen silloin, kun suomalainen työnantaja lähettää työntekijän samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvan ulkomaisen konserniyrityksen palvelukseen ja lähettävä suomalainen työnantaja suorittaa kansaneläkemaksun ulkomaisen työnantajan puolesta.

Ehdotetut lainmuutokset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd
 • vjäs. Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

​​​​