SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 26/2004 vp

StVM 26/2004 vp - HE 166/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 a §:n ja kuntoutusrahalain 24 a ja 31 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä syyskuuta 2004 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 a §:n ja kuntoutusrahalain 24 a ja 31 §:n muuttamisesta (HE 166/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Eija Koivuranta ja hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö

ylitarkastaja Merja Nikkinen, liikenne- ja viestintäministeriö

kehittämispäällikkö Tomi Ståhl, kuntoutuspäällikkö Jouko Waal ja lakimies Teuvo Kurki, Kansaneläkelaitos

toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen, Linja-autoliitto

sosiaalipoliittinen asiamies Vesa Rantahalvari, Palvelutyönantajat

pääsihteeri Jouko Vasama, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry

sosiaalipoliittinen sihteeri Mirja Janérus, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

hallituksen jäsen Jari Mäkinen, Suomen palvelutaksit ry

hallintopäällikkö Timo Koskinen, Suomen Taksiliitto

OTK Johan Åström, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut Invalidiliitto ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntoutukseen liittyvien matkojen kustannusten korvaamista koskevia kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain säännöksiä siten, että ne mahdollistavat sairausvakuutuslakia koskevaa ehdotusta vastaavalla tavalla matkojen yhdistelystä seuraavat muutokset korvausten maksamisessa. Samassa yhteydessä esitetään yhdistettäväksi sairausvakuutuslain mukaan korvattavien matkakustannusten ja kuntoutusta koskevan säännöksen mukaisen matkakustannusten korvausten omavastuut. Kuntoutusmatkojen osalta ehdotetaan kuitenkin myös, ettei matkojenyhdistelyä sovellettaisi vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvissä matkoissa.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen Kansaneläkelaitokselle vuosittain osoitetusta enimmäisrahamäärästä käyttämättä jäänyt osa voitaisiin siirtää käytettäväksi seuraavina vuosina.

Esityksessä ehdotetaan myös, että kuntoutusrahalaissa säädettäisiin kuntoutuksen aikaisesta harkinnanvaraisesta ylläpitokorvauksesta. Ylläpitokorvauksen määrää ehdotetaan lisäksi korotettavaksi 5,05 eurosta 8 euroon päivässä.

Samoin ehdotetaan, että pääsäännön mukaista sairauspäivärahan suuruista kuntoutusrahaa, ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavaa kuntoutusrahaa, kuntoutusrahan vähimmäismäärää, edeltävää etuutta saaneen kuntoutusrahaa, kuntoutusrahan vähimmäismäärää ammatillisen kuntoutuksen ajalta ja nuoren vajaakuntoisen kuntoutusrahan vähimmäismäärää tarkistettaisiin vuosittain sen ollessa maksussa työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisesti työeläkeindeksillä. Edelleen kuntoutusrahalain mukaan euromäärään kytkettyjen ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärän ja nuorten vajaakuntoisten kuntoutusrahan vähimmäismäärän lähtötasoa tarkistettaisiin työeläkeindeksillä vuosittain.

Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Matkojen yhdistelyä ja matkakustannusten omavastuuta koskevilta osilta esityksellä on yhteys myös hallituksen esitykseen sairausvakuutuslaiksi (HE 50/2004 vp) ja hallituksen esitykseen sairausvakuutuslaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 50/2004 vp) täydentämisestä (HE 164/2004 vp). Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2005 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Esitys merkitsee sitä, että sairausvakuutuslain matkojenyhdistelyä ja matkojen ketjuttamista koskevat säännökset tulevat sovellettaviksi kuntoutusmatkoihin ja niiden kustannusten korvauksiin. Samalla, kun omavastuut vähäisessä määrin nousevat, vakuutettujen asemaa parantaa, että kuntoutuksen ja sairausvakuutuksen matkat kerryttävät yhteistä omavastuuta. Esitys vastaa osaltaan myös siihen eduskunnan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutoksen (HE 187/2001 vp) yhteydessä lausumaan, jonka mukaan hallituksen tulee selvittää muun muassa sairausvakuutuslain mukaisten omavastuiden vaikutuksia palvelujen käyttäjien asemaan. Valiokunta pitää erityisesti vaikeavammaisten kannalta myönteisenä sitä, että vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen matkoissa ei kuitenkaan sovelleta matkojen yhdistelyä koskevia säännöksiä.

Valiokunta korostaa sitä, että tilausjoukkoliikenteen ja muiden kuljetusjärjestelyjen tulee täyttää riittävät laatu- ja luotettavuuskriteerit, jotta niitä voidaan pitää hyväksyttävien matkakulujen korvaustason määrittäjinä. Lisäksi on huolehdittava siitä, että kuntoutuspotilaiden kuljetusten odotusajat eivät muodostu kohtuuttoman pitkiksi matkojen yhdistelyn ja ketjuttamisen vuoksi.

Valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena sitä, että harkinnanvaraiseen kuntoutukseen tarkoitettu käyttämättä jäänyt rahamäärä voidaan käyttää seuraavina vuosina yksilökohtaiseen harkinnanvaraiseen kuntoutukseen. Ylläpitokorvaus nousee 5,05 eurosta 8 euroon päivässä. Valiokunta toteaa, että ylläpitokorvauksen taso tulee vastaamaan työttömyysturvalain ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaisten aktiivitoimenpiteiden aikaisen ylläpitokorvauksen tasoa. Työeläkeindeksimuutosten vaikutuksia selvittänyt työryhmä ehdotti sellaisten etuuksien, joiden tarkistamiseen on tarkoituksenmukaista käyttää elinkustannusindeksiä, sitomista kansaneläkeindeksiin. Valiokunta pitää perusteltuna kuntoutusrahan sitomista kansaneläkeindeksin sijasta hallituksen esittämin tavoin työeläkeindeksiin, mikä on omiaan säilyttämään näiden etuuksien kannustavuutta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Harri Sintonen