SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2008 vp

StVM 3/2008 vp - HE 5/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä helmikuuta 2008 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaiksi (HE 5/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri  Joni  Hiitola, opetusministeriö

hallitussihteeri  Maritta  Hirvi, sosiaali- ja terveysministeriö

kehityspäällikkö Maijaliisa Takanen, Eläketurvakeskus

toimistopäällikkö Anja Kurki, Kirkkohallitus

lakimies  Heikki Sipiläinen, Kirkon alan unioni

toiminnanjohtaja Ritva Rasila, Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki, joka korvaisi nykyisen evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain ja nykyisen evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain. Lainsäädännön rakenne ehdotetaan uudistettavaksi siten, että se vastaa vuoden 2007 alusta voimaantulleiden yksityisten alojen palkansaajien eläkelainsäädännön ja valtion eläkelainsäädännön uudistusten rakennetta, ottaen kuitenkin huomioon evankelis-luterilaisen kirkon eläkejärjestelmän erityispiirteet.

Eläketurvan sisältöä koskevia säännöksiä ei ehdoteta otettavaksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelakiin. Eläketurvan sisältö määräytyisi edelleen pääosin valtion eläkelain mukaan.

Eläkkeiden muutoksenhakua koskevat säännökset muuttuisivat sen takia, että ensimmäisenä muutoksenhakuasteena ollut valtion eläkelautakunta on lakkautettu ja yhdistetty yksityisen alan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ja kuntien eläkelautakunnan kanssa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnaksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Yksityisten alojen palkansaajien työeläketurvaa koskeva lainsäädäntö samoin kuin valtion eläkelainsäädäntö on uudistettu kokonaan vuoden 2007 alusta lukien. Hallituksen esityksen taustalla on tarve yhdenmukaistaa evankelis-luterilaisen kirkon eläkelainsäädäntö rakenteeltaan muita eläkelakeja vastaavaksi. Kirkon eläkelaki ja perhe-eläkelaki yhdistetään nyt yhteen lakiin vastaavasti kuin valtion eläkelaissa on tehty.

Evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa olevien eläketurvan sisältö määräytyy valtion eläkelain mukaan. Valtion eläkelakiin viime vuosina tehdyt eläketurvan muutokset ovat siten suoraan tulleet sovellettaviksi myös kirkon palveluksessa oleviin.

Uudistus on selkeästi lainsäädäntötekninen. Sisällöllisiä muutoksia on lähinnä toimeenpanomenettelyä koskevissa säännöksissä sekä muutoksenhakusäännöksissä. Lakiehdotuksessa on myös uusia vanhentumista koskevia säännöksiä muun muassa eläkemaksun perinnän ja palautuksen sekä eläkkeen takaisinperinnän osalta. Kirkon eläkejärjestelmään ei sen sijaan ehdoteta eläketurvaan vaikuttaville tiedoille erityistä vanhentumisaikaa. Myös jatkossa kirkon palveluksessa olevan eläketurvaan liittyvät ansiot selvitetään takautuvasti viittä vuotta pidemmältäkin ajalta vastaavasti kuin valtion eläketurvan piiriin kuuluville eikä oikeus eläkkeeseen vanhene viidessä vuodessa mahdollisten rekisteröinnin puutteiden vuoksi.

Kirkon eläketurvan piiriin kuuluville ei myöskään vielä vuodesta 2008 alkaen lähetetä vuosittain rekisteriotetta karttuneesta eläkkeestä, kuten yksityisellä sektorilla työskenteleville lähetetään. Saadun tiedon mukaan kirkon eläkelaitos ryhtyy eläkeotteiden lähettämiseen samassa aikataulussa julkisen alan eläkelaitosten kanssa, kun eri eläkelaitosten rekisterijärjestelmistä saatavat tiedot on saatettu ajan tasalle. Valiokunta pitää tärkeänä, että myös kirkon palveluksessa oleville turvataan mahdollisuus saada tieto kokonaiseläketurvastaan yhdenvertaisesti yksityissektorilla työskentelevien kanssa.

Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 40 §:n 3 momentissa olevan viittaussäännöksen tarkistamista ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muilta osin muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 40 § muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotus
40 §

Tietojen luovuttaminen

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Kirkkohallituksen 5 §:n 1 momentin nojalla tekemää sopimusta pidetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 26 §:n 3 momentissa tarkoitettuna toimeksiantona.

_______________

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Päivi Räsänen /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää

​​​​