SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2007 vp

StVM 5/2007 vp - HE 74/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 2007 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta (HE 74/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö

apulaisjohtaja Tauno Jouhtimäki, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

työmarkkinalakimies Henrika Nybondas-Kangas, Kunnallinen työmarkkinalaitos

lakimies  Maire  Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

toiminnanjohtaja  Raimo  Kivineva, Maatalouslomittajat ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia siten, että kotieläintalousyrittäjän oikeus saada lomituspalveluja vuosiloman ajaksi lisääntyy yhdellä päivällä ja että sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjällä olisi oikeus saada sijaisapua myös tuottajajärjestön maakunnallisen luottamuselimen kokoukseen osallistumista varten.

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Vuosilomaoikeuden pidennystä koskeva uudistus lisää lomittajatyövoiman tarvetta hallituksen esityksen mukaan noin 140 työvuodella. Riittävien lomituspalvelujen saannin turvaaminen maan eri osissa edellyttää toimenpiteitä alan houkuttavuuden lisäämiseksi. Tästä syystä tulee panostaa lomittajien työn sisällön kehittämiseen, täydennyskoulutukseen, työnohjaukseen sekä erityisesti työn osa-aikaisuuden vähentämiseen. Sijaisapuoikeuden laajennuksen osalta valiokunta toteaa, että toimeenpanoa koskevissa ohjeissa tulee tarkentaa tuottajajärjestön käsitettä niin, että eri edunvalvontaelinten toimintaan osallistuvat ovat jatkossa tasapuolisesti sijaisapuoikeuden piirissä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Päivi Räsänen /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Tuomo Puumala /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

​​​​