SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2011 vp

StVM 5/2011 vp - HE 43/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 30 päivänä syyskuuta 2011 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 43/2011 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Antti Klemola, Kansaneläkelaitos

toimitusjohtaja  Heikki  Pohja, Työttömyysvakuutusrahasto

toiminnanjohtaja Niina Jussila, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annettua lakia. Muutosten tavoitteena on yksinkertaistaa työttömyysetuuksien korvaamismenettelyä tilanteissa, joissa työttömäksi jääneen asuinvaltiolla on oikeus saada työskentelyvaltiolta korvauksia maksamistaan työttömyysetuuksista.

Esityksessä ehdotetaan, että työttömyysvakuutusrahasto nimettäisiin toimivaltaiseksi laitokseksi niissä työttömyysvakuutuksen ansiosidonnaista järjestelmää koskevissa asioissa, joissa on kyse työntekijälle hänen asuinmaassaan maksettujen työttömyysetuuksien korvaamisesta. Työttömyysvakuutusrahasto maksaisi ja perisi korvaukset työttömyyskassojen puolesta. Työttömyysvakuutusrahasto myös rahoittaisi maksetuista korvauksista työttömyyskassojen osuuden. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2011 aikana.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Hanna Tainio /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Pauli Kiuru /kok
 • Ari Jalonen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen

​​​​