SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2013 vp

StVM 7/2013 vp - HE 82/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle Intian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä syyskuuta 2013 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle Intian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 82/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos  Marja-Terttu  Mäkiranta, sosiaali- ja terveysministeriö

kehityspäällikkö Jaana Rissanen, Eläketurvakeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi New Delhissä kesäkuussa 2012 Intian kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus koskee pääasiassa työskentelyyn perustuvien eläkkeiden maksamista toisessa sopimusvaltiossa asuville henkilöille sekä työntekijöiden eläkevakuuttamiseen sovellettavaa lainsäädäntöä.

Sopimus tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa loppuun sopimuksen voimaantuloa varten vaadittavat perustuslailliset ja lainsäädännölliset menettelynsä.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin sopimus.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Suomen ja Intian kahdenvälisellä sosiaaliturvasopimuksella varmistetaan, että toisessa maassa työskennelleelle ja kotimaahansa palanneelle työntekijälle maksetaan työskentelymaassa karttunut työeläke. Samalla eläkkeiden hakemusmenettely helpottuu. Sopimuksella vältetään lisäksi lähetettyjen työntekijöiden osalta kahteen maahan maksettavat eläkevakuutusmaksut, mikä on merkityksellistä Intiassa toimivien suomalaisten yritysten kannalta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sosiaaliturvasopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Johanna Jurva /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Hanna Tainio /sd
 • Anu Urpalainen /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Kristiina Salonen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää

​​​​