TALOUSARVIOALOITE 1109/2009 vp

TAA 1109/2009 vp - Hannes Manninen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kaivoshankkeisiin liittyvien liikennehankkeiden suunnitteluun

Eduskunnalle

Kaivoshankkeet ovat elinkeinopoliittisesti merkittäviä hankkeita, joilla on huomattavia yhteiskuntataloudellisia ja etenkin alue- ja yritystaloudellisia vaikutuksia. Toteutuakseen kaivoshankkeet edellyttävät kuitenkin mittavia väyläinvestointeja. Liikennehankkeiden kustannusten Pohjois-Suomen kaivosten osalta on arvioitu olevan yhteensä noin 600—700 milj. euroa. Kaivosyhtiöiden ja valtion toimenpiteet ovat riippuvaisia toistensa päätöksistä.

Käsitykseni mukaan valtion kannattaa nyt omin toimin edistää kaivoshankkeiden toteuttamista kertomalla omat ehtonsa liikenneinvestointien toteuttamisessa ja aloittaa hankesuunnittelu. Koska kyse on mittavista väyläinvestoinneista, jotka myös jäävät valtion vastuulle, on tärkeää, että hankesuunnitteluun panostetaan valtion johdolla. Samalla on huomattava, että kyseessä ovat kansantaloudellisesti mittavat ja kaivosyhtiöiden kannalta usean miljardin euron investoinnit kaivostoimintaan.

Kolari-Pajalan ja Soklin kaivoshankkeiden tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden suunnittelukustannusten arvioidaan olevan yhteensä 12 milj. euroa vuosina 2010—2011. Suunnittelukustannukset jakautuvat valtion ja kaivosyhtiöiden kesken siten, että valtio maksaa 50 % ja kuitenkin enintään 6 milj. euroa ja kaivosyhtiöt 50 %. Valtiolle aiheutuu kaivoshankkeiden liikennehankkeiden suunnittelusta menoja 1 milj. euroa vuonna 2010 ja 5 milj. euroa vuonna 2011.

Täydentävässä budjettiesityksessä on esitetty kaivoshankkeiden liikennehankkeiden suunnittelu kirjattavaksi perusväylänpidon momentille (31.10.20). En pidä menettelyä tarkoituksenmukaisena, koska se sekoittaa perusväylänpidon ja erilliset, noin 600—700 miljoonan euron kaivoshankkeiden liikennehankkeet. Vaarana onkin, että hanke vähentäisi perusväylänpidon rahoitukseen varattua muutoinkin niukkaa määrärahaa. Myös seurannan ja läpinäkyvyyden kannalta uuden momentin perustaminen on tarpeellista. Vastaavaa menettelyä toteutettiin mm. Vuosaaren hankkeen osalta, jossa Helsinki maksoi osan kustannuksista. Kaivoshankkeiden osalta kaivosyhtiöt osallistuvat kustannuksiin.

Edellä mainituin perustein pidän tarkoituksenmukaisena perustaa budjetin pääluokan 31 lukuun 10 uusi momentti, Kaivoshankkeiden suunnittelu (siirtomääräraha 3 vuotta), johon varataan 1 000 000 euron määräraha ja määritellään sen käyttö ja sopimusvaltuus. Vastaavasti poistetaan budjettiesityksen perusväylänpidon momentilta (31.10.20) kaivoshankkeiden liikennehankkeiden suunnittelua koskevat kohdat: 500 000 euron määräraha ja sopimusvaltuus.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon luvun  31.10 uudelle momentille 1 000 000 euroa kaivoshankkeisiin liittyvien liikennehankkeiden suunnittelusta aiheutuvien menojen maksamiseen ja lausuu momentin perusteluissa, että Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan sopimuksia Pohjois-Suomen kaivoshankkeiden liikennehankkeiden suunnitteluun liittyen enintään 6,0 miljoonan euron määrästä. Samalla momentilta  31.10.20 vähennetään 500 000 euroa ja momentin perusteluista poistetaan kaivoshankkeiden liikennehankkeiden suunnitteluun liittyvä sopimusvaltuus.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2009

  • Hannes Manninen /kesk

​​​​