TALOUSARVIOALOITE 122/2013 vp

TAA 122/2013 vp - Jouko Jääskeläinen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kansainvälistä suojelua saaneiden maahantulijoiden perheiden yhdistämisestä aiheutuviin harkinnanvaraisiin matkakuluihin

Eduskunnalle

Hallituksen ohjelman mukaan Suomi toimii aktiivisesti EU:n yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan aikaansaamiseksi sekä syvemmän pohjoismaisen yhteistyön ja pohjoismaisten käytäntöjen yhdenmukaistamisen puolesta maahanmuuttoasioissa.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä kohdistuvaa kunnioitusta. Lasta ei saa erottaa vanhemmistaan tahdonvastaisesti ja lapsen tai hänen vanhempiensa perheenyhdistämishakemukset on käsiteltävä myönteisesti, humaanisti ja kiireellisesti. Suomea sitoo myös Eurooppa-neuvoston direktiivi oikeudesta perheenyhdistämiseen.

Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010, 86 §) velvoittaa maahanmuuttoviraston korvaamaan pakolaiskiintiössä Suomeen otetun henkilön ja tämän perheenjäsenen maahantulomatkasta aiheutuneet kustannukset. Maahanmuuttovirasto voi yksittäisessä tapauksessa korvata kustannukset myös silloin, jos kustannusten korvaamatta jättäminen olisi kohtuutonta ottaen huomioon kansainvälistä suojelua saavan henkilön tai hänen perheenjäsenensä vaikea vamma, vakava sairaus tai muu näihin rinnastettava poikkeuksellisen painava syy.

Kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäsenten matkakuluja Suomeen ei siis nykyisellään korvata. Ainoastaan kiintiöpakolaisten perheenjäsenten matkat korvataan. Tämä voi käytännössä estää perheen yhdistämisen niiltä myönteisen perheenyhdistämispäätöksen saaneilta, jotka eivät ole pystyneet hankkimaan hyväpalkkaista työtä, tai kyseessä on ilman vanhempiaan saapunut lapsi.

Koska myönteisen päätöksen saaneet voivat joutua maksamaan matkansa itse, on vaara, että perusteltu ja asiallinen päätös perheen yhdistämisestä jää toteutumatta. Siksi olisi perusteltua, että viranomaisilla olisi käytössään erillinen määräraha joko lainamuotoisena tukena tai avustuksena yhdistettävän perheen matkoista aiheutuviin kuluihin sosiaalisesti ja inhimillisesti perustelluissa tapauksissa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  26.40.63 lisäyksenä 150 000 euroa kansainvälistä suojelua saaneiden maahantulijoiden perheiden yhdistämisestä aiheutuvien harkinnanvaraisten matkakustannusten korvaamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Jouko Jääskeläinen /kd
  • Sauli Ahvenjärvi /kd
  • Peter Östman /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Sari Palm /kd

​​​​