TALOUSARVIOALOITE 270/2009 vp

TAA 270/2009 vp - Jyrki Kasvi /vihr ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Loviisa—Lahti-radan perusparantamiseen

Eduskunnalle

Loviisan kaupunki on seutukuntansa palvelu- ja työpaikkakeskus. Seudulla tapahtuu 1.1.2010 kuntaliitos, jossa neljä seudunkuntaa muodostavat uuden Loviisan kaupungin. Seudun kehitys on tällä vuosikymmenellä kääntynyt positiiviseksi. Loviisassa on kehittyvä satama, jolle Lahti—Loviisa-radan perusparantaminen on sahatavaran ulkomaankuljetusten takia elinehto. Loviisan satama oli alkuvuonna 2009 Suomen suurin sahatavarasatama. Satamaan on suunnitteilla lisäksi polttonesteiden rautatiekuljetuksia. Valtio on investoinut viime vuosina Loviisan meriväylän syventämiseen 3,3 milj. euroa ja Loviisan kaupunki on investoinut huomattavasti satamaan ja sen raideverkkoon.

Loviisan satama ja sen liikenneyhteydet ovat tärkeitä myös Suomen huoltovarmuuden kannalta ja Loviisan satama onkin luokiteltu satamaksi, jonka toiminta on turvattava poikkeusoloissa. Satamassa sijaitsee myös yksi harvoista maan suurista viljasiiloista, joihin on vielä olemassa ratayhteys.

Radan peruskorjauksella on suuri merkitys elinkeinoelämälle Loviisan seudulla sekä rakennusvaiheessa että sen jälkeen. Radan kunto on tärkeä edellytys nykyisille kuljetuksille, mutta päätös radan tulevaisuudesta luo pohjaa ja mahdollisuuksia myös toimialoja edustavien yritysten uusille investoinneille. Asia koskettaa konkreettisesti paitsi Loviisan satamaa, myös kokonaisvaltaisempia suunnitelmia logistiikka- ja kuljetustoimialan ja energiatoimialan kehittämiselle seudullisina painopistealueina. Radan merkitys tulee ilmiselvästi tulevaisuudessa korostumaan puutavaran- ja bioenergian kuljetusten osalta. Lapinjärven aseman kautta hoidettava raakapuuliikenne on kasvanut jo useiden vuosien ajan ja asiakkaat ovat jatkuvasti osoittaneet halukkuutta hoitaa liikenne rautateitse. Yhteydellä on siis myös merkitys valtakunnalliselle puuhuollolle.

Ilmaston- ja ympäristönsuojelullisten tavoitteiden takia tulisi liikennettä siirtää junilla tapahtuvaksi. Tässä yhteydessä tulisikin radasta muodostaa toimiva vaihtoehto maantiekuljetuksille ja autoliikenteelle valtakunnan pituussuuntaiseen liikenteeseen niin tavara- kuin henkilöliikenteessäkin. Nykyisellään radalla ei ole henkilöliikennettä, vaikka kiskobussiliikenteen tarve tulee jatkuvasti esille sekä vanhentuneesta paikallistieverkostosta keskusteltaessa lähiliikenteen kehittämisen yhteydessä, että erilaisissa matkailun kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.

Lahti—Loviisa-rata on luokiteltu vähäliikenteelliseksi radaksi, mutta sen perusparantaminen kuuluu kannattavimpien parannushankkeiden joukkoon, joten sen rahoituksesta tulee huolehtia. Sataman asiakkaat suunnittelevat pitkäjänteisesti logistiikkaratkaisujaan, ja epävarmuus radan asemasta vaikuttaa haitallisesti sataman kilpailutilanteeseen. Perusparannushankkeen perusteluna on valtakunnan huoltovarmuuden lisäksi valtakunnallisen raideverkon rakenne valtakunnan toimivuuden kannalta sekä rautatiekuljetusten erityinen kokonaistaloudellisuus, jota kautta myös saadaan positiivinen vaikutus ilmastonmuutoksen torjuntaan, sillä rautatiekuljetusten suorat ja kokonaishiilipäästöt/tonnikilometri ovat merkittävästi pienemmät, kuin muilla maakuljetusmuodoilla.

Pitkällä tähtäyksellä rautatieliikenteen turvaaminen edistää myös alueellista elinkeinotoimintaa ja työllistymistä.

Radan perusparannuksen kustannusarvio on 12 milj. euroa ja sen kunnostaminen voitaisiin aloittaa välittömästi. Kunnostustyöt tulee tehdä viimeistään vuosina 2010—2012 eikä rataosan kunnostamista saa tästä yhtään myöhentää.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 2 000 000 euroa Loviisa—Lahti-radan perusparantamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Thomas Blomqvist /r
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Merja Kuusisto /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Kari Uotila /vas
 • Tapani Mäkinen /kok

​​​​