TALOUSARVIOALOITE 605/2009 vp

TAA 605/2009 vp - Håkan Nordman /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen vanhusasiainvaltuutetun viran perustamiseen

Eduskunnalle

Erityistä vanhuusasiainvaltuutettua on ehdotettu eri yhteyksissä. Samalla on viitattu lapsiasiavaltuutettuun ja tasa-arvovaltuutettuun, jotka ajavat lapsia ja tasa-arvoa koskevia asioita. Vastaava instituutio tarvitaan valvomaan kasvavan vanhusryhmän tarpeita ja oikeuksia eri yhteyksissä. Tätä vaatimusta vauhdittaa lääninhallitusten oikeusasiamiehelle äskettäin antama selvitys ympärivuorokautisen vanhustenhoidon puutteista.

Sosiaalihuoltolaissa olevan erityissäännöksen mukaan 75-vuotiailla on oikeus vaatia sosiaalipalvelun tarpeen arvioimista ja yksilöllistä hoitosuunnitelmaa. Muutoin kaiken ikäisiä koskee normaalisuusperiaate, joka tarkoittaa oikeutta riittävään ja hyvään hoitoon ja hyvään kohteluun. Tämän mukaisesti kunnilla on huomattava harkintaoikeus vanhusten tarpeiden osalta. Lääninhallitusten selvitys osoittaa, että sosiaali- ja terveysministeriön vanhuspalvelujen laatusuosituksia ei noudateta kaikissa tilanteissa. Tarvitaan säännösten tiukentamista sekä seurantaa ja mittauksia siitä, miten vanhusten oikeus arvokkaaseen hoitoon toteutuu.

Mutta vanhuksilla on avuntarvetta oikeuksiensa puolustamisessa myös muissa kuin palveluja ja hoitoa koskevissa asioissa. Eri yhteyksissä esiintyvään ikäsyrjintäsuuntaukseen on vastattava yksittäistapauksissa puuttumisella asiaan ja yleisesti määrätietoisiin toimenpiteisiin ryhtymällä.

Vaikka laki vanhusten palveluista ja hoidosta säädettäisiinkin, vanhukset tarvitsevat valtuutetun, joka toimii heidän edunvalvojanaan eri yhteyksissä. Tällainen instituutio toimisi läheisessä yhteistoiminnassa vanhusten etuja ajavien yhdistysten ja järjestöjen, vanhusten yhdistysten, kunnallisten elinten ja muiden kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.01.01 lisäyksenä 180 000 euroa vanhusasiainvaltuutetun viran perustamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Håkan Nordman /r
  • Ulla-Maj Wideroos /r
  • Anna-Maja Henriksson /r
  • Miapetra Kumpula-Natri /sd

​​​​