TALOUSARVIOALOITE 621/2010 vp

TAA 621/2010 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen vahvistamiseen Keski-Suomessa Keuruulla

Eduskunnalle

Akuiskoulutuksen kehittäminen on määritetty Keski-Suomen maakuntaohjelmassa osaamisen ja koulutuksen painopistealueeksi. Aikuiskoulutus nähdään eri koulutusasteet ja -muodot kattavana kokonaisuutena. Maakunta on määrittänyt ennakoidun näkemyksensä työpaikkakehityksestä sekä hahmotellut työpaikkakehityksen rakenteellisia muutoksia. Maakunnallinen ennakointi on osa valtakunnallista koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa. Työelämän tulevat muutokset ovat nostaneet aikuiskoulutuksen entistä merkittävämpään asemaan niin korkea-asteen kuin toisen asteen koulutuksen osalta. Tätä täydentää maakunnan kattava vapaan sivistystyön verkosto. Aikuiskoulutusta ohjaa vahvasti elinikäisen oppimisen ajatus.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen kokonaistarve maakunnassa on selvitetty vuoteen 2015. Selvitys luo perustaa koulutuksen organisoitumiselle ja aikuiskoulutuksen mitoitukselle. Erityisesti ammatillisen koulutuksen osalta aikuiskoulutuksen tarve kasvaa merkittävästi. Tämä edellyttää lisäresursseja. Erityisesti tarvitaan lisää oppisopimuskoulutuksen rahoitusta ja oppilaspaikkoja sekä aikuisten perustutkintojen suorittamiseen liittyviä resursseja. Tämä ei kuitenkaan saa vähentää nuorisoasteen ammatillisen koulutuksen oppilasmääriä.

Keski-Suomessa ja varsinkin Jyväskylän seudulla on onnistuttu motivoimaan aikuiset osallistumaan tutkintoon valmentavaan koulutukseen ja suorittamaan näyttötutkintoja. Kasvavaan kysyntään pystyttiin vastaamaan vuoteen 2005 saakka, koska Keski-Suomessa voitiin siirtää kaikki eri koulutuskuntayhtymien sekä aikuis- että nuorisoasteen valtionosuuspaikat tyydyttämään lähinnä Jyväskylän seudulla nopeasti kasvavaa aikuiskoulutuksen kysyntää. Vuodesta 2005 alkaen ammatillisen koulutuksen kysyntä alkoi kasvaa voimakkaasti myös nuorisoasteella kaikkien kuntayhtymien alueella. Kun aikuiskoulutus tämän seurauksena joutui luopumaan näistä "lainassa" olleista paikoista, jouduttiin tutkintoon johtavaa aikuiskoulutusta supistamaan merkittävästi. Samanaikaisesti kuitenkin tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen kysyntä jatkoi kasvamista. Kysynnän kasvu koskee sekä omaehtoista että yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavaa koulutusta.

Lisäkoulutuksessa koulutuspaikkojen riittämättömyys tuntuu erityisesti niillä aloilla, joilla on työvoimapulaa (mm. teknologiateollisuus, rakennusala ja sosiaali- ja terveysala). Ongelmaksi on muodostunut, että oppilaitosfuusioiden myötä ei käsi- ja taideteollisuusalalle eikä musiikkialalle tullut lainkaan lisäkoulutuspaikkoja. Koulutuspaikkojen riittämättömyyden vuoksi näillä aloilla ei ole voitu aloittaa ammatillista lisäkoulutusta. Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuspaikkojen lisäystarve on 120 paikkaa. Lisäkoulutuspaikkojen lisäystarve oppisopimuskoulutuksessa on 100 paikkaa.

Tilanne on ongelmallinen myös aikuisten ammatilliseen perustutkintoon johtavassa valtionosuuskoulutuksessa. Huomioiden aikuiskoulutuksen koulutuskapasiteetin ja kaikkein merkittävimmän aikuisten ammatillisen peruskoulutustarpeen tulisi peruskoulutuspaikkoja olla käytettävissä lisää vähintään 160 paikkaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2011 talousarvioon momentin  29.20.21 perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää aikuiskoulutuksen vahvistamiseen Keski-Suomessa Keuruulla.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​