TALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 22/2013 vp

TaVL 22/2013 vp - K 13/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen vuosikertomus 2012

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2013 lähettänyt hallituksen vuosikertomuksen 2012 (K 13/2013 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan ja samalla määrännyt, että ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta muiden erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta pitää jäljempänä lueteltujen lausumien johdosta suoritettuja toimenpiteitä riittävinä ja katsoo, että lausumat voidaan poistaa. Muut talousvaliokunnan esityksestä annetut lausumat ja kannanotot on aiheellista edelleen jättää voimaan.

Voimaan jäävien lausumien ja kannanottojen joukossa ovat myös valtioneuvoston poistettaviksi esittämät pienimuotoisen sähköntuotannon vaikutuksia (HE 116/2007 vp — EV 116/2007 vp) koskeva lausuma ja ydinvoiman lisärakentamiseen liittyvä lausuma (M 2/2010 vp, M 3/2010 vp, M 4/2010 vp — EK 22/2010 vp; 4. kannanotto). Valiokunta toteaa, että valtioneuvosto on ryhtynyt toimenpiteisiin lausumien johdosta, mutta näin aikaan saadut vaikutukset ja näin ollen myöskään toimenpiteiden riittävyys eivät ole saadun selvityksen perusteella vielä arvioitavissa.

Poistettaviksi esitettävät lausumat:
 • Pikaluottojen sääntely (HE 24/2010 vp — EV 89/2010 vp)
 • Selonteko kauppojen aukioloajoista sekä kyläkaupan tuki (HE 84/2009 vp — EV 173/2009 vp)

Lausunto

Lausuntonaan talousvaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jari Myllykoski /vas
 • Martti Mölsä /ps
 • Sirpa Paatero /sd
 • Kaj Turunen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula  Kulovesi

​​​​