TALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 36/2006 vp

TaVL 36/2006 vp - HE 154/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys ryhmäkannelaiksi ja laiksi Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Lakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä lokakuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen ryhmäkannelaiksi ja laiksi Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta (HE 154/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi lakivaliokuntaan samalla määrännyt, että talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto lakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

oikeusministeri Leena Luhtanen

hallitusneuvos Kristian Tammivuori, kauppa- ja teollisuusministeriö

erityisasiantuntija Maarit Leppänen, oikeusministeriö

lakimies Timo Lankinen, Energiamarkkinavirasto

lakimies Jari Suurla, Kuluttajavirasto

johtava asiantuntija Tytti Peltonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

johtaja Erkki Kontkanen, Finanssialan Keskusliitto

varatoimitusjohtaja Pentti Mäkinen, Keskuskauppakamari

toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, Mainostajien Liitto

asiantuntija Nina Meincke, Suomen Kaupan Liitto

lainopillinen asiamies Janne Makkula, Suomen Yrittäjät ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
 • Suomen Suoramarkkinointiliitto ry
 • Suomen Kuluttajaliitto ry
 • Suomen Kennelliitto ry
 • Lääketeollisuus ry
 • Suomen Koirankasvattajat ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Ryhmäkannelakia sovellettaisiin kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisen kuluttajasuhteita koskevan riita-asian käsittelyyn ryhmäkanteena. Lakia ei kuitenkaan sovellettaisi arvopaperin liikkeeseenlaskijan tai julkisen ostotarjouksen tekijän menettelyä koskevassa riita-asiassa.

Ryhmäkanteen käsittelyn edellytyksenä olisi, että usealla henkilöllä on samaa vastaajaa vastaan vaatimuksia, jotka perustuvat samoihin tai samankaltaisiin seikkoihin, että asian käsittely ryhmäkanteena on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon ryhmän koko, asiassa esitettävien vaatimusten sisältö ja asiassa esitettävä todistelu ja että ryhmä on riittävän täsmällisesti määritelty.

Ryhmäkanteeseen osallistuminen ryhmän jäsenenä edellyttäisi ilmoittautumista. Ryhmäkanteen panisi kantajana vireille kuluttaja-asiamies, ja hän käyttäisi siinä asianosaisena puhevaltaa. Ryhmäkanneasiassa annettu tuomio sitoisi asianosaisten lisäksi ryhmän jäseniä. Kantaja olisi myös oikeutettu sopimaan asian ryhmän jäsenten puolesta.

Laissa säädettäisiin lisäksi muun muassa tuomioistuimen toimivallasta, oikeudenkäyntikuluvastuusta ja muutoksenhausta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä.

Ryhmäkannemahdollisuus parantaa oikeussuojan saatavuutta erityisesti kuluttaja-asioissa, kun useilla henkilöillä on samaa vastaajaa vastaan vaatimuksia, jotka perustuvat samoihin tai samankaltaisiin seikkoihin. Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä oikeussuhteissa heikompi osapuoli on yleensä kuluttaja, jonka mahdollisuudet hakea oikeutta ovat usein taloudellisesti rajalliset. Ryhmäkanteessa viranomainen, kuluttaja-asiamies, panee kanteen vireille ja käyttää siinä asianosaisena puhevaltaa. Ryhmän jäsen ei vastaa oikeudenkäyntikuluista kuin eräässä poikkeustapauksessa. Kantaja eli kuluttaja-asiamies vastaa kantajapuolen kuluista. Ryhmän jäsen ei vastaisi myöskään niistä vastapuolen oikeudenkäyntikuluista, jotka hävinnyt asianosainen on tuomittu korvaamaan.

Talousvaliokunta korostaa, että ryhmäkannelaki koskee vain viranomaisaloitteista ryhmäkannetta. Talousvaliokunta esittää harkittavaksi, että lain nimike muutettaisiin vastaamaan paremmin lain sisältöä. Kuluttajalla ei ole oikeutta vaatia kanteen nostamista. Lakia sovelletaan kuluttajasuhteita koskeviin, kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiin riita-asioihin. Talousvaliokunta katsoo, että nämä rajaukset ehkäisevät perusteettomat kanteet. Ryhmäkannemahdollisuuden voidaan olettaa ainakin joissakin tapauksissa olemassa olollaan ohjaavan elinkeinonharjoittajan toimintaa niin, että kanteen nostamiseen ei ole tarvetta. Eräiden lausuntojen mukaan ryhmäkannemahdollisuus soveltuu huonosti elävien eläinten kauppaan. Talousvaliokunta esittääkin, että lakivaliokunta pohtii hallituksen esitystä myös tältä kannalta. Laista saatavien kokemusten perusteella voidaan arvioida sen vaikutuksia ja mahdollisia muutostarpeita Maaliskuun alussa 2007 tulee voimaan laki kuluttajariitalautakunnasta. Tämän lain mukaan kuluttaja-riitalautakunta voi käsitellä toimivaltaansa kuuluvan asian ryhmävalituksena, jos useilla kuluttajilla tai eräillä muilla yksityishenkilöillä on samaa elinkeinonharjoittajaa vastaan sellaisia vaatimuksia, jotka voidaan ratkaista yhdellä lautakunnan päätöksellä.

Ryhmävalituksen saattaa vireille kuluttaja-asiamies, ja hänellä on oikeus käyttää valituksessa asianosaisena puhevaltaa.

Kuluttajariita-asiassa annettu kuluttajariitalautakunnan päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen, eikä sillä ole tuomion oikeusvaikutuksia. Päätökseen ei saa hakea myöskään muutosta valittamalla. Lautakuntakäsittely ei estä asian viemistä yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Talousvaliokunta toteaa, että ryhmäkannemahdollisuus tuomioistuimessa täydentää johdonmukaisesti ryhmävalitusmenettelyä kuluttajariitalautakunnassa. Siinä tapauksessa, että kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta ei noudateta, kuluttaja-asiamiehellä olisi mahdollisuus viedä asia ryhmäkanteena tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tuomioistuimen päätös on täytäntöönpanokelpoinen. Tuomioistuimen päätökseen on oikeus hakea myös muutosta.

Lausunto

Lausuntonaan talousvaliokunta esittää,

että lakivaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on esitetty.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Lahtela /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • vjäs. Roger Jansson /r
 • Iivo Polvi /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eelis Roikonen