TALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 51/2014 vp

TaVL 51/2014 vp - HE 340/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkerahastosta annetun lain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä tammikuuta 2015 lähettäessään hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkerahastosta annetun lain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta (HE 340/2014 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan samalla määrännyt, että talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki ja neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro, valtiovarainministeriö

johtaja Heli Backman, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Pia Ovaska, Finanssivalvonta

johtava lakimies Marja Kauppila, Kuntien eläkevakuutus

johtaja Pekka Piispanen, Akava ry

työmarkkinalakimies Markus Mankin, KT Kuntatyönantajat

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Eläketurvakeskus
 • professori Seppo Villa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksen keskeisenä tarkoituksena on vahvistaa kunnallisen eläkelaitoksen (Keva) ja valtion eläkerahaston (VER) hyvää hallintotapaa (corporate governance) koskevaa sääntelyä sekä tehostaa laitosten valvontaa.

Talousvaliokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Esitys lisää julkisten eläkelaitosten hallinnon läpinäkyvyyttä sijoitustoimintaan liittyvän päätöksenteon osalta ja vastaa näiltä osin työeläkelaitosten osalta jo voimaan saatettua sääntelyä (1046/2014). Esitys yhtenäistää näin eri eläkelaitoksiin kohdistuvia velvoitteita.

Sekä Keva että VER hallinnoivat merkittävää sijoitusomaisuuttaVuoden 2013 lopussa Kevan sijoitusvarat olivat 38 miljardia euroa ja VERin 16 miljardia euroa.. Tämäkin huomioon ottaen talousvaliokunta pitää tärkeänä, että näitä julkisia laitoksia koskeva lainsäädäntö saadaan pikaisesti vastaamaan yksityisiin eläkelaitoksiin jo sovellettavia normeja. Täysin tämä ei toteudu vielä käsiteltävänäkään olevan esityksen myötä, sillä Kevan osalta ryhdytään vasta valmistelemaan mm. riskienhallintaa sekä sisäistä valvontaa ja tarkastusta koskevaa sääntelyä. Samassa yhteydessä on saadun selvityksen mukaan tarkoitus käsitellä myös Kevan hallituksen jäsenten kelpoisuusehtoja. Talousvaliokunta viittaa näiltä osin työeläkevakuutusyhtiöitä koskevasta esityksestä antamaansa lausuntoon (TaVL 35/2014 vp) ja pitää tärkeänä, että siinä esille tuodut näkemykset otetaan sääntelyn jatkovalmistelussa soveltuvin osin huomioon.

Lausunto

Lausuntonaan talousvaliokunta esittää,

että sosiaali- ja terveysvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2015

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Pia Kauma /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kaj Turunen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi

​​​​