TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2014 vp

TaVM 13/2014 vp - HE 88/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja Korean tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä kesäkuuta 2014 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja Korean tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 88/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Eriika Melkas, maa- ja metsätalousministeriö (asian valmistelija työ- ja elinkeinoministeriössä)

johtaja Hannu Koponen, Säteilyturvakeskus

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Teknologian tutkimuskeskus VTT
 • Fortum Oyj
 • Teollisuuden Voima Oyj.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen ja Korean tasavallan hallituksen välisen sopimuksen yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla ja lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus allekirjoitettiin lokakuussa 2013.

Sopimuksen tavoitteena on edistää ja säännellä ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevaa yhteistyötä Suomen ja Etelä-Korean välillä. Yhteistyön piiriin kuuluvat pääasiassa ydinenergian käyttöön liittyvä tutkimus, ydinaineiden ja ydinenergian käyttöön liittyvien laitteiden ja teknologian siirto maiden välillä sekä ydin- ja säteilyturvallisuuden edistäminen.

Sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun molemmat osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että sopimuksen voimaansaattamiseksi tarvittavat oikeudelliset menettelyt on saatettu loppuun. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta puoltaa sopimuksen ja siihen liittyvän lakiehdotuksen hyväksymistä.

Korean tasavallan kanssa tehty kahdenvälinen sopimus luo aiempaa yksityiskohtaisemmat puitteet maittemme väliselle ydinenergian rauhanomaista käyttöä edistävälle viranomaistoiminnalle ja yhteistyölle. Valiokunta pitää sopimusta tarpeellisena ja katsoo, että siinä on asianmukaisesti otettu huomioon Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet ja kansallinen lainsäädäntömme. Sopimus täydentää vastaavien Suomen solmimien kahdenvälisten valtiosopimusten ja Euratomin [Euroopan Atomienergiayhteisö] puitteissa tehtyjen sopimusten katetta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Harri Jaskari /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Jari Myllykoski /vas
 • Martti Mölsä /ps
 • Sirpa Paatero /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kaj Turunen /ps
 • Harry Wallin /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi