TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2006 vp

TaVM 14/2006 vp - HE 151/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiötä koskevien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiötä koskevien lakien muuttamisesta (HE 151/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Sakari Arkio ja ylitarkastaja Markus Lounela, kauppa- ja teollisuusministeriö

ylitarkastaja Sami Sunila, Valtiontakuurahasto

varatoimitusjohtaja Aarno Järvinen ja lakiasiainjohtaja Marja Karimeri, Finnvera Oyj

yksikön päällikkö Jyrki Laakso, Suomen Pankkiyhdistys

rahoitusasiantuntija Jyrki Kiviharju, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että Finnvera Oyj:n taseessa on vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto sekä kotimaan toiminnan rahasto. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta kertyvät vuosittaiset voitot siirretään ensin mainittuun rahastoon ja kotimaan toiminnasta kertyvät vuosittaiset voitot toiseen rahastoon.

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoa voi käyttää vain vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta aiheutuvan tappion kattamiseen ja kotimaan toiminnan rahastoa vain kotimaan toiminnasta kertyneiden tappioiden kattamiseen.

Valtiontakuurahastosta korvattaisiin vientitakuu- ja erityistakaustappiot vasta, kun tappiota ei voitaisi kattaa Finnvera Oyj:n sisäisestä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastosta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiin tehtävät muutokset parantavat Finnvera Oyj:n vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan ja kotimaan rahoitustoiminnan läpinäkyvyyttä sekä estävät ristiin subventoinnin mahdollisuuden.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Seppo Lahtela /kesk (osittain)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Roger Jansson /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen