TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2004 vp

TaVM 15/2004 vp - K 7/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2003

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä toukokuuta 2004 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi pankkivaltuuston kertomuksen 2003 (K 7/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

pankkivaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä

vt. pääjohtaja Matti Louekoski, Suomen Pankki

johtaja Kaarlo Jännäri, Rahoitustarkastus

tutkimusprofessori, pankkivaltuuston neuvonantaja Jaakko Kiander

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Pankkivaltuuston kertomuksessa selostetaan laajahkosti Euroopan keskuspankin rahapolitiikkaa ja euroalueen taloutta ja Suomen taloutta vuonna 2003. Lisäksi kertomuksessa esitellään Suomen Pankin toimintaa ja tilinpäätös sekä pankin hallintoa ja pankkivaltuuston käsittelemiä asioita.

Suomen Pankista annetun lain mukaan Suomen Pankin hallintoa ja toimintaa valvovana toimielimenä pankkivaltuuston tehtävänä on antaa eduskunnalle vuosittainen kertomus ja tarvittaessa ns. ajankohtaiskertomuksia rahapolitiikan toteuttamisesta ja muusta pankin toiminnasta.

Eduskunnassa talousvaliokunta käsittelee Suomen Pankkia koskevat asiat. Talousvaliokunta muistuttaa, että pankkivaltuusto informoisi eduskuntaa ajankohtaiskertomuksilla ja muutoinkin Suomen Pankki talousvaliokuntaa poikkeuksellisista ajankohtaisista taloudellisista tapahtumista sekä Suomen Pankin ja sen yhteydessä toimivan Rahoitustarkastuksen toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Lain mukaan Suomen Pankki on velvollinen antamaan eduskunnan valiokunnalle kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeen valiokunnan tehtävien hoitamiseksi.

Rahoitustarkastuksesta

Uusi laki Rahoitustarkastuksesta tuli voimaan 1.7.2003. Lain mukaan Rahoitustarkastuksen johtokunnan tehtävänä on toimittaa vuotuinen kertomus Rahoitustarkastuksen toiminnasta pankkivaltuustolle. Lisäksi johtokunta antaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, pankkivaltuustolle kertomuksen Rahoitustarkastuksen toiminnalle asetetuista tavoitteista ja niiden toteutumisesta.

Rahoitustarkastus on toimittanutkin vuotuisen kertomuksensa sekä kertomuksen Rahoitustarkastuksen toiminnan tavoitteista ja niiden toteutumisesta vuonna 2003 pankkivaltuustolle. Pankkivaltuusto voi harkintansa mukaisesti sisällyttää vuotuiskertomuksen asioita eduskunnalle annettavaan kertomukseen sekä käsitellä tavoitteista ja niiden toteutumisesta annettua johtokunnan kertomusta osana valtuuston kertomusta.

Pankkivaltuuston kertomukseen sisältyy ensimmäisen kerran katsaus Rahoitustarkastuksen hallinnosta ja tehtävistä, rahoitusmarkkinoiden vakaudesta ja kehityksestä kertomusvuoden aikana sekä Rahoitustarkastuksen toiminnasta rahoitusmarkkinoiden valvojana. Lisäksi kertomuksessa on eduskunnan pankkivaltuuston arvio Rahoitustarkastuksen toiminnasta.

Rahoitustarkastus omassa kertomuksessaan pankkivaltuustolle sanoo, että Rahoitustarkastus sai uudella lailla lisää valtuuksia, mutta se tai muukaan viranomainen ei vielä tässä yhteydessä saanut riittävän kattavia tietojensaanti- ja kuulemisoikeuksia markkinoiden väärinkäytöksiin liittyvää tutkintatyötä varten.

Pankkivaltuusto puolestaan katsoo, että sisäpiiririkkomusten ja muiden väärinkäytösten selvittäminen kärsii vakavalla tavalla siitä, ettei poliisilla ole riittävästi resursseja talousrikostutkintaan. Pankkivaltuusto pitää tärkeänä, että poliisin ja oikeuslaitoksen voimavaroja talousrikostutkinnassa vahvistetaan. Osin tilannetta voisi helpottaa myös Rahoitustarkastuksen tutkinta- ja sanktiomahdollisuuksia kehittämällä.

Talousvaliokunta toteaa, että valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2005 ehdotetaan määrärahalisäystä talousrikollisuuden torjuntaan. Talousvaliokunnan käsittelyssä on parhaillaan myös hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 137/2004 vp). Arvopaperimarkkinalakiin ehdotetaan lisättäväksi keskeiset sisäpiirikauppoja ja markkinoiden manipulointia koskevat markkinoiden väärinkäyttöön liittyvät säännökset. Laissa säädettäisiin arvopaperinvälittäjän velvollisuudesta ilmoittaa Rahoitustarkastukselle epäilyttävistä arvopaperikaupoista ja laajennettaisiin Rahoitustarkastuksen oikeutta saada tarpeelliset tiedot säännösten noudattamisen valvomiseksi. Rahoitustarkastus saisi myös markkinoiden väärinkäyttöön liittyvän kuulemisoikeuden. Rahoitustarkastuslakiin lisättäisiin uudet säännökset rikemaksusta, jonka määräisi Rahoitustarkastus, ja seuraamusmaksusta, jonka määräisi markkinaoikeus Rahoitustarkastuksen esityksestä. Henkilöpiiriä, jolle Rahoitustarkastus voisi antaa julkisen huomautuksen, ehdotetaan laajennettavaksi. Lain tultua hyväksytyksi ja voimaan Rahoitustarkastuksen mahdollisuudet valvoa arvopaperimarkkinoita ja ehkäistä väärinkäytöksiä paranisivat.

Päätösehdotus

Talousvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja

että tämä mietintö lähetetään tiedoksi pankkivaltuustolle.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Arto Bryggare /sd (osittain)
 • Sari Essayah /kd
 • Klaus Hellberg /sd (osittain)
 • Reijo Kallio /sd
 • Esko Kiviranta /kesk (osittain)
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula /sd (osittain)
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok (osittain)
 • Klaus Pentti /kesk (osittain)
 • Antti Rantakangas /kesk (osittain)
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok (osittain)
 • Oras Tynkkynen /vihr (osittain)

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen