TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 21/2010 vp

TaVM 21/2010 vp - HE 169/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 5 päivänä lokakuuta 2010 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta (HE 169/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

johtaja Risto Paaermaa, työ- ja elinkeinoministeriö

tutkimusjohtaja Raija Rissanen, Finnvera Oyj

toimitusjohtaja Jyrki Wirtavuori, Suomen Vientiluotto Oy

asiantuntija Timo Airaksinen, Teknologiateollisuus ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annettua lakia muutettavaksi siten, että vienti- ja alusluottoja koskevien korontasaussopimusten ja -tarjousten myöntämisaikaa jatketaan viidellä vuodella vuoden 2011 alusta vuoden 2015 loppuun. Korontasaussopimusten ja -tarjousten myöntämisvaltuutta esitetään alennettavaksi 5 miljardiin euroon. Lisäksi valtion maksaman hallinnointipalkkion määräytymisperustetta esitetään muutettavaksi.

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluihin viitaten talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Talousvaliokunnalle annetun tiedon mukaan ongelmallisinta on nykyisin suomalaisten vientiyritysten pitkäaikaisen viennin rahoitus, kun pankkien halukkuus pitkäaikaisten vientiluottojen myöntämiseen on finanssikriisin jälkeen heikentynyt. Basel III:n nykyistä tiukemmat pankkien vakavaraisuusvaatimukset vaikeuttavat pääomatavaroiden viennin rahoitusta vielä lisää.

Korontasaussopimukset ovat suomalaisille vientiyrityksille tärkeä osa vienninrahoituksen kokonaisuutta. Julkisesti tuettu viennin rahoitus koskee sellaista pääomatavaroiden vientiä, joka edellyttää yli kahden vuoden luototusta. Viennin rahoituksella on laajoja kansantaloudellisia vaikutuksia, kun suurten vientiyritysten menestys välillisesti heijastuu laajassa alihankintaketjussa mukana olevien pk-yritysten toimintaan. Valiokunnalle todettiin korontasaussopimusten valtuuden olevan tätä nykyä riittävä.

Viennissä on ratkaisevan tärkeää suomalaisyritysten kilpailukyky tiukassa kansainvälisessä kilpailussa. Viennin rahoituksen ehdot ovat eräs tärkeä tekijä, joka vaikuttaa menestykseen tarjouskilpailuissa. Kauppoja voidaan menettää pienellä hintamarginaalilla. Valiokunta korostaa, että viennin rahoituksen ehtojen tulee olla kilpailukykyiset tärkeimpiin kilpailijamaihimme, mm. Ruotsiin ja Saksaan, verrattuna. Osaltaan kilpailua vääristää Kiina, joka rahoittaa vientiään OECD-ehtoja löysemmillä, esimerkiksi ympäristövaatimuksia koskevilla ehdoilla.

Elinkeinoministeri Pekkarinen on asettanut 18.10.2010 työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus luotonantoon perustuvasta pysyväisluonteisesta järjestelystä viennin rahoituksessa. Samassa yhteydessä selvitetään myös viennin riskinottokyvyn lisäämistä. Tavoitteena on laajentaa vientitakuulain 6 §:ään perustuvaa valtion erityisriskinottovaltuutta. Työryhmän toimikausi päättyy 28.2.2011. Tarkoitus on, että uudistus olisi voimassa mahdollisimman pian käytössä olevan jälleenrahoitusmenettelyn päättyessä 1.7.2011.

Valiokunta toteaa, että elinkeinoelämä on kritisoinut useita kertoja viennin rahoitusjärjestelmää siitä, että rahoituksessa ei oteta riittävästi riskiä. Kuten edellä sanotaan, työryhmän tehtävänä on selvittää myös riskinottokyvyn ja riskinoton lisäämistä.

Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että uudistus toteutetaan asetetussa aikataulussa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Mauri Salo /kesk
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (osittain)
 • Jouko Laxell /kok
 • Eero Lehti /kok (osittain)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​