TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 23/2013 vp

TaVM 23/2013 vp - HE 136/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä syyskuuta 2013 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 136/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kaupallinen neuvos Tomi Lounema, työ- ja elinkeinoministeriö

hallintopäällikkö Annika Kutilainen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

HALLITUKSEN ESITYS

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa johtaa ylijohtaja. Esityksessä ehdotetaan, että ylijohtajan viran nimi muutetaan pääjohtajaksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) vastuualue on laajentunut merkittävästi viime vuosien aikana. Virastosta on muodostunut monialainen tuoteturvallisuusviranomainen, jonka tehtävät liittyvät kuuden ministeriön hallinnonalaan. Tehtäväkentän laajentumisen myötä viraston työntekijämäärä on kaksinkertaistunut lyhyessä ajassa.

Valiokunta katsoo, että edellä todettu puoltaa esitystä muuttaa Tukesin ylijohtajan nimike pääjohtajaksi. Esitys on yhdenmukainen muiden yhteiskunnalliselta vaikuttavuudeltaan ja työntekijämäärältään Tukesia vastaavien virastojen jo voimassa olevan sääntelyn kanssa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Pia Kauma /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jari Myllykoski /vas
 • Martti Mölsä /ps
 • Sirpa Paatero /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kaj Turunen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula  Kulovesi