TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 24/2013 vp

TaVM 24/2013 vp - HE 138/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä syyskuuta 2013 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta (HE 138/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Terhi Valtonen, sosiaali- ja terveysministeriö

markkinavalvoja Janne Sinisalo, Finanssivalvonta

johtava lakimies Mari Pekonen-Ranta, Finanssialan Keskusliitto

puheenjohtaja Toivo Mäkynen, Suomen Vakuutusmeklariliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia.

Euroopan parlamentin ja neuvoston vakuutusedustusta koskevan direktiivin mukaan vakuutusmeklarilta edellytettävän vastuuvakuutuksen euromääriä tulee tarkistaa Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston Eurostatin julkaisemassa Euroopan kuluttajahintaindeksissä tapahtuneiden muutosten johdosta viiden vuoden välein.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kyseessä on tekninen muutos, jolla saatetaan direktiivissä (2002/92/EY) säädetyllä tavalla voimaan vakuutusmeklareiden vastuuvakuutuksen vähimmäismäärät siten, että vastuumäärissä otetaan huomioon Euroopan kuluttajahintaindeksissä viimeisen viiden vuoden aikana tapahtunut nousu.

Talousvaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Pia Kauma /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jari Myllykoski /vas
 • Martti Mölsä /ps
 • Sirpa Paatero /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kaj Turunen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula  Kulovesi