TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2014 vp

TaVM 3/2014 vp - HE 59/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi standardisoimislain ja teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä toukokuuta 2014 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi standardisoimislain ja teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 59/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja, työ- ja elinkeinoministeriö

toimitusjohtaja Pekka Järvinen, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

asiantuntija Niina Harjunheimo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan kumottaviksi standardisoimislaki ja teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annettu laki.

Toisen maailmansodan ajalta peräisin oleva standardisoimislaki on vanhentunut. Standardisoimislaki sopii huonosti nykyiseen oikeusjärjestelmään, koska tuotteista säädetään Euroopan unionin tasolla sektorikohtaisesti direktiiveillä ja asetuksilla. Standardisoimislaki ei täytä myöskään perustuslain vaatimuksia.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että laki teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta kumottaisiin. Lailla on saatettu kansallisesti voimaan teknisten määräysten ja standardien ilmoitusmenettely, joka perustuu direktiiviin. Nykyisin Euroopan unionin standardointiasetuksessa säädetään standardien ilmoittamismenettelystä, mistä syystä kansalliselle laille ei ole enää tarvetta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksessä ehdotetaan kumottaviksi kaksi standardisointiin liittyvää lakia. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Puitelain tyyppinen standardisoimislaki on sisällöltään vanhentunut, eikä se enää vastaa perustuslain vaatimuksia. Standardisointia on tarkoituksenmukaista kehittää EU:n puitteissa, joten tämäntyyppiselle kansalliselle sääntelylle ei ole enää tarvetta eikä osin enää oikeudellisia perusteitakaan.

Teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annettu laki on pääosin päällekkäinen EU:n standardisointiasetuksen kanssa, eikä laille ole enää tarvetta.

Edellä todetuin perustein talousvaliokunta esittää, että lait ja niiden nojalla annetut alemmanasteiset säännökset kumotaan siten, että standardisoimislain nojalla annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (302/1994) jää EU-direktiivín [Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2011/17/EU)] mukaisesti voimaan 30 päivään marraskuuta 2015 asti. Ministeriön päätös kumoutuu näin samanaikaisesti kuin sillä voimaan saatetut direktiivit.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jari Myllykoski /vas
 • Sirpa Paatero /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kaj Turunen /ps
 • vjäs. Lauri Heikkilä /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi