TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 30/2004 vp

TaVM 30/2004 vp - HE 209/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Rahoitustarkastuksesta annetun lain sekä kirjanpitolain 8 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Rahoitustarkastuksesta annetun lain sekä kirjanpitolain 8 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 209/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö

toimistopäällikkö Paula Launiainen, Rahoitustarkastus

johtaja Timo Laakso, Vakuutusvalvontavirasto

lakimies Reima Letto, Suomen Pankkiyhdistys

talouspoliittinen asiamies Päivi Räty, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT

yksikön päällikkö Marja-Liisa Kahola, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry

Lisäksi valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon KHT-yhdistykseltä.

HALLITUKSEN ESITYS

Rahoitustarkastuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joiden mukaan Rahoitustarkastuksen tehtävänä olisi valvoa sellaisten kirjanpitovelvollisten tilinpäätöksiä, jotka ovat lain nojalla velvollisia noudattamaan tilinpäätöksissään kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Tällaisia kirjanpitovelvollisia olisivat yritykset, joiden liikkeeseen laskemia arvopapereita on julkisen kaupankäynnin kohteena. Näihin kirjanpitovelvollisiin rinnastettaisiin myös yritykset, joiden arvopapereita on haettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Laissa ehdotetaan säädettäväksi Rahoitustarkastuksen toimivaltuuksista valvontatehtävää suorittaessaan.

Ehdotetut säännökset koskisivat myös Vakuutusvalvontaviraston valvottavia. Rahoitustarkastuksen toimivalta ryhtyä ehdotettuihin valvontatoimenpiteisiin olisi siten ensisijainen suhteessa Vakuutusvalvontaviraston toimivaltaan myös Vakuutusvalvontaviraston valvottavien osalta. Rahoitustarkastuksen olisi kuitenkin pyydettävä Vakuutusvalvontaviraston lausunto ennen oikaisukehotuksen antamista Vakuutusvalvontaviraston valvottavalle. Rahoitustarkastus ei voisi antaa oikaisukehotusta ilman Vakuutusvalvontaviraston puoltavaa lausuntoa.

Samalla ehdotetaan muutettavaksi myös kirjanpitolain kirjanpitolautakunnan toimivaltaa ja tehtäviä koskevia säännöksiä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään esityksen mukaisina. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisen valvonta soveltuu luontevasti Rahoitustarkastuksen nykyisiin tehtäviin rahoitus- ja arvopaperimarkkinavalvojana.

Rahoitustarkastuksen tulee valvoa pakollisesti kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen laadittuja tilinpäätöksiä. Valvonta ei koske tilinpäätöksiä, joihin kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja on sovellettu vapaaehtoisesti. Koska tilinpäätösvalvonnan tavoitteena on luottamuksen säilyttäminen arvopaperimarkkinoihin ja sijoittajansuoja, tilinpäätösvalvonta koskee julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden tilinpäätöksiä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd (osittain)
 • vpj. Jari Leppä /kesk (osittain)
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Reijo Kallio /sd (osittain)
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas (osittain)
 • Miapetra Kumpula /sd (osittain)
 • Seppo Lahtela /kesk (osittain)
 • Jere Lahti /kok (osittain)
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk (osittain)
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok (osittain)
 • Juhani Sjöblom /kok (osittain)
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • vjäs. Roger Jansson /r (osittain)
 • Simo Rundgren /kesk (osittain)

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen