TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2006 vp

TaVM 5/2006 vp - HE 42/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä huhtikuuta 2006 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 42/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko, kauppa- ja teollisuusministeriö

johtaja Heikki Isotalo, Mittatekniikan keskus

HALLITUKSEN ESITYS

Lakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että mittatekniikan keskus voi päättää, että kansalliselle mittanormaalilaboratoriolle säädetystä tutkimusvelvollisuudesta voidaan poiketa, kun sidosryhmien keskeiset tarpeet huomioon ottaen käytettävissä on mittatieteellisesti riittävä kansallisen mittanormaalin tarkkuustaso.

Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi teknisluonteisia tarkistuksia.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Lakiin tehtävillä muutoksilla tehostetaan kansallisen mittanormaalijärjestelmän resurssien käyttöä lisäämällä joustavuutta nykyjärjestelmään verrattuna mutta vaarantamatta kuitenkaan mittatieteellisesti riittävää kansallisen mittanormaalin tarkkuustasoa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Sari Essayah /kd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • vjäs. Mauri Salo /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis  Roikonen