TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2008 vp

TaVM 6/2008 vp - HE 20/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n ja kaupparekisterilain 13 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 11 päivänä maaliskuuta 2008 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n ja kaupparekisterilain 13 a §:n muuttamisesta (HE 20/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti, työ- ja elinkeinoministeriö

jaostopäällikkö Jouko Koitto, Patentti- ja rekisterihallitus

ylitarkastaja Kari Aaltonen, Verohallitus

HALLITUKSEN ESITYS

Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain ja kaupparekisterilain elinkeinonharjoittajan Suomessa olevaa edustajaa koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että ne vastaavat Euroopan yhteisön oikeuden vaatimuksia. Elinkeinonharjoittajan velvollisuus asettaa edustaja, jolla on kotipaikka Suomessa, ei koskisi Euroopan talousalueella asuvaa luonnollista henkilöä eikä suomalaista yhteisöä ja säätiötä, jolla on Euroopan talousalueella asuva toiminimenkirjoittaja tai muu edustaja. Lisäksi ehdotetaan, että jos elinkeinonharjoittaja on ulkomainen yhteisö tai säätiö, joka on perustettu Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan ja jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, edustajan asuinpaikan olisi oltava Euroopan talousalueella.

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan keväällä 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään.

Talousvaliokunnan saamien lausuntojen mukaan lakiin tehtävän muutoksen vaikutukset ovat käytännössä vähäiset. Verotusmenettelystä annettuun lakiin on tehty edustajan verovastuuta koskeva muutos (HE 57/2007 vp), joka on tullut voimaan vuoden 2008 alussa. Elinkeinolakiin tehtävä muutos ja edustajan verovastuusääntely ovat keskenään sopusoinnussa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2008.

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jouko Laxell /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eelis  Roikonen