TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2001 vp

TaVM 7/2001 vp - HE 36/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä huhtikuuta 2001 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 36/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Sakari Arkio ja ylitarkastaja Markus Lounela, kauppa- ja teollisuusministeriö

toimitusjohtaja Markku Mäkinen ja kehityspäällikkö Unto Väkeväinen, Finnvera Oyj

HALLITUKSEN ESITYS

Pääomasijoituksiin myönnettävistä takuista säädettiin valtion pääomatakuista annetussa laissa, joka tuli voimaan 1.8.1992 ja joka oli voimassa vuoden 2000 loppuun.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että pääomatakuiden myöntämistä jatketaan ja että sitä koskevat säännökset lisätään valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annettuun lakiin.

Pääomatakuita voidaan myöntää vain pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tehtäviin pääomasijoituksiin. Finnvera Oyj voi myöntää takuita luottolaitosten, pääomasijoitusrahastojen ja muiden yhteisöjen sekä yksityishenkilöiden tekemien pääomasijoitusten yhteydessä syntyvän tappionvaaran varalta.

Samalla lakiin ehdotetaan tehtäväksi euron käyttöönotosta johtuvat tekniset muutokset.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluihin viitaten talousvaliokunta pitää lakiehdotusta tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa, että se hyväksytään.

Pääomatakuiden tarkoituksena on madaltaa yksityisten sijoittajien ja yritysten kynnystä tehdä oman pääoman ehtoisia sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja parantaa siten pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Pääomatakuita voitaisiin käyttää esimerkiksi pienten yritysten erityisjärjestelytilanteissa kuten sukupolvenvaihdoksissa ja edistämään yritysten verkottumista. Kohdeyrityksille ei asetettaisi toimialarajoituksia.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Leena Luhtanen /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /skl
 • Kalervo Kummola /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen