TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2007 vp

TaVM 9/2007 vp - HE 116/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sähkömarkkinalain 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä lokakuuta 2007 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sähkömarkkinalain 3 §:n muuttamisesta (HE 116/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Arto Rajala, kauppa- ja teollisuusministeriö

ylitarkastaja Kari Lavaste, Energiamarkkinavirasto

tutkija Bettina Lemström, VTT

sähköverkkotoimialan johtaja Kenneth Hänninen, Energiateollisuus ry

puheenjohtaja Jari Ihonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi sähkömarkkinalakia. Pienimuotoiseksi määritelty sähköntuotanto ehdotetaan rajattavaksi laissa sähköntuotantolaitokseen tai usean sähköntuotantolaitoksen muodostamaan kokonaisuuteen, jonka teho on enintään kaksi megavolttiampeeria.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä.

Esityksessä ehdotetaan tiukennusta pienimuotoisen sähköntuotannon määritelmään. Esitys liittyy pienvoimaloiden verkkoonpääsyn helpottamiseen, jota koskeva sähkömarkkinalain muutos (624/2007) on tulossa voimaan 1 päivänä helmikuuta 2008. Lain 14 b §:n mukaisesti jakeluverkonhaltija ei saa sisällyttää pienimuotoisen sähköntuotannon liittymismaksuun sähköverkon vahvistamisesta aiheutuvia kustannuksia vaan nämä kustannukset sisällytetään siirtomaksuihin. Pienimuotoiseksi sähköntuotannoksi määritellään lain 3 §:n 10 kohdassa sähköntuotantolaitokset tai laitoskokonaisuudet, jotka liittyvät nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähköverkkoon. Määritelmän piiriin kuuluvat näin enintään 10—20 megawatin tehoiset voimalaitokset.

Hyväksyessään edellä mainitun sähkömarkkinalain muutoksen, eduskunta antoi samalla lausuman (EV 305/2006 vp), jossa se edellytti, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin, joilla voidaan varmistaa, ettei pienimuotoisen sähköntuotannon verkkoon liittymisestä aiheudu riskiä kohtuuttomista kustannusrasitteista yksittäisille jakeluverkoille ja niiden asiakkaille.

Lausuman johdosta tehdyissä selvityksissä on sittemmin todettu, että nykyisessä muodossaan määritelmä saattaa aiheuttaa pienimmissä rannikkoalueen jakeluverkoissa jopa yli 10 prosentin korotuspaineen sähkönkäyttäjien maksamiin siirtomaksuihin. Korotuspaineita saattaa syntyä myös näitä suuremmissa verkoissa siten, että vain suurten alueellisten verkkojen ja suurim-pien kaupunkien verkkojen kustannusrasitteen arvioidaan jäävän vähäiseksi. Esityksessä on otettu huomioon myös olosuhteissa tapahtuneet muutokset, kuten eurooppaneuvoston maaliskuussa 2007 tekemä päätös nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus 20 prosentiin EU:n energian kokonaiskulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Vaikka Suomen osuus tavoitteen täyttämisestä on vielä täsmentymätön, on perusteltua olettaa, että sen täyttäminen tulee edellyttämään merkittäviä muutoksia mm. pienimuotoisen sähköntuotannon energiatukiin. Edellä olevan vuoksi esityksessä ehdotetaan, että liittymismaksuhelpotus rajataan koskemaan enintään 2 megavolttiampeerin (MVA) eli noin 1,6 megawatin laitoksia. Nämä muodostavat nykyisestä voimalaitoskapasiteetista noin 1 prosentin.

Saadun selvityksen perusteella talousvaliokunta katsoo, että esitys ottaa huomioon eduskunnan lausuman vähentämällä tehokkaasti yksittäisiin verkkoihin ja niiden asiakkaisiin kohdistuvaa kustannusten nousupainetta. Samalla se kuitenkin edelleen tukee kaikkein pienimuotoisimman sähköntuotannon kilpailukykyä sähkömarkkinoilla. Esitys jättää myös tarvittavaa liikkumavaraa lähiaikoina tehtäville laajoille energiapoliittisille kokonaisratkaisuille. Valiokunta pitää ehdotusta nykytilanteessa perusteltuna.

Valiokunnan kuulemisessa on kuitenkin tuotu esille, että ehdotettu laitoksen tehorajaan perustuva määritelmä saattaa ohjata uusien voimaloiden rakentamista siten, että liittymismaksuhelpotuksen saamiseksi päädytään enintään 2 MVA:n laitokseen tai laitoskokonaisuuteen, vaikka kokonaistaloudellisesti olisi perustellumpaa rakentaa suurempia yksiköitä. Valiokunta kiinnittää tähän vakavaa huomiota ja ehdottaa, että eduskunta hyväksyy lausuman, jonka mukaan hallituksen on tarkoin seurattava uuden määritelmän vaikutuksia sähköntuotannon uudisrakentamiseen ja otettava näin saadut käytännön kokemukset huomioon tulevassa lainsäädäntötyössä (Valiokunnan lausumaehdotus).

Tavoitteena tulee olla, että yksittäisten toimijoiden ja sähkönkäyttäjien sijasta uusiutuvan energian lisäämisestä aiheutuvat kustannukset jakautuvat mahdollisimman tasaisesti kaikkien energiankäyttäjien katettaviksi ja että energiatuet ja insentiivit ohjaavat hyödyntämään uusinta teknologiaa ja kokonaistaloudellisesti järkevimpiä ratkaisuja.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus).

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tarkoin pienimuotoisen sähköntuotannon määritelmän vaikutuksia sähköntuotannon uudisrakentamiseen ja että näin saadut käytännön kokemukset otetaan huomioon tulevassa lainsäädäntötyössä.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk

valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi

​​​​